Zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu publicznego
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
25-02-2014
 Wersja: 
4.3
 Karta informacyjna nr IKI-08-2  Strona: 1 / 1 
Zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu publicznego

Podstawa prawna

Podstawa prawna: Ustawa o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r poz.260 z późn. zm., Prawo budowlane(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), Regulamin organizacyjny

Wymagane dokumenty

1.     wniosek – pismo o zezwolenie na lokalizacje zjazdu

2.     projekt zjazdu (3 egzemplarze) zawierający:

·         mapę zasadniczą w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesioną własnością działek sąsiednich w tym działek dróg, dokumentujące prawo do dysponowania nieruchomości,

·         opis inwestycji jako generatora ruchu zawierający takie dane jak: planowany charakter inwestycji przewidywane natężenie ruchu związane z inwestycją, struktura rodzajowa pojazdów obsługujących obiekt, sposób dostawy towarów, powierzchnia użytkowa obiektu (w przypadku obiektów handlowych),

·         plan zagospodarowania działki w skali 1:500 lub 1:1000, ze szczegółowym zaznaczeniem sposobu włączenia do układu drogowego;

·         projekt organizacji ruchu w przypadku zmiany istniejącego układu drogowego lub wpływu zjazdu i wewnętrznego układu komunikacyjnego na drogę publiczną

·         projekt techniczny zjazdu zawierający: opis techniczny proponowanego wjazdu, rodzaj proponowanej nawierzchni, technologia wykonania, pochylenia podłużne, poprzeczne i sposób jego wykorzystania, charakterystyka drogi, do której następuje jego włączenie, itp. przekroje podłużne przez zjazd, projekt przepustu pod zjazdem (w przypadku, gdy zachodzi konieczność jego wykonania), itp.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna – pok. 20, bud. A

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji tel. 32 47-85-100 wew. 312 fax 32 47-85-350

Referat Drogowy – pokój 508B

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie. Odwołanie składa się w kancelarii organu prowadzącego sprawę.