Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
28-02-2014
 Wersja: 
4.2
 Karta informacyjna nr GK-02  Strona: 1 / 1 

 

Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój  

Podstawa prawna

Art.7 ust.1, pkt.2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13.09.1996 r. (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), uchwała Nr VII.90.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Wymagane dokumenty

1.     Wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych – załącznik nr 1

2.     Załączniki:

a)     Zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

b)    Potwierdzony „za zgodność z oryginałem” odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej.

c)     Potwierdzone „za zgodność z oryginałem” kopie dowodów rejestracyjnych pojazdów wykorzystywanych do transportu nieczystości ciekłych, z ważnym przeglądem technicznym oraz dokumenty potwierdzające prawo do ich użytkowania (w przypadku przedsiębiorcy nie będącego właścicielem pojazdu)

d)    Oświadczenie, że specjalistyczne pojazdy, którymi będą wykonywane usługi objęte wnioskiem, spełniają wymagania techniczne, określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 Listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. Nr 193, poz.1617)

e)     Dokumentacja fotograficzna pojazdów wykorzystywanych do transportu nieczystości ciekłych z widocznym logo lub nazwą firmy.

f)     Dokumenty, opatrzone przez wnioskodawcę klauzulą „za zgodność z oryginałem” lub oryginały, potwierdzające gotowość przyjęcia nieczystości ciekłych przez stację zlewną.

g)    Potwierdzona „za zgodność z oryginałem” kopia tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością, na której położona jest baza transportowa.

h)     Dokument potwierdzający posiadanie myjni samochodowej lub w przypadku jej braku potwierdzona „za zgodność z oryginałem” kopia umowy z firmą specjalistyczną na wykonywanie usługi mycia pojazdów wykorzystywanych do świadczenia usługi objętej wnioskiem.

i)      Dowód wniesienia należnej opłaty skarbowej.

j)Pełnomocnictwo-w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Jednostka odpowiedzialna     

Wydział Gospodarki Komunalnej tel. 32 47 85 397

Referat Gospodarki odpadami – pokój 510, bud. B

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Józefa Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna- budynek A, parter, pokój 020

Opłaty

Opłata skarbowa:

a)     za udzielenie zezwolenia – 107,00 zł,

b)    od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17,00 zł (z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach Banku Spółdzielczego Numer Konta: 96 8470 0001 2001 0017 6125 0002

Sposób załatwienia

Decyzja administracyjna

Termin załatwienia

Do 30 dni od dnia złożenia przez stronę kompletu wymaganych dokumentów.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie. Odwołanie składa się w kancelarii organu prowadzącego sprawę.