Zezwolenie na przewóz zwłok (prochów) z zagranicy
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
24-01-2012 
 Wersja: 
4.2 
 Karta informacyjna nr Ob-30  Strona: 1 / 1 
 Zezwolenie na przewóz zwłok (prochów) z zagranicy

Podstawa prawna

Art. 14 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31 stycznia 1959 r. (t.j. Dz. U. z 2011r. nr 118 poz. 687 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty

  • wypełniony czytelnie wniosek – załącznik nr 1 do karty informacyjnej
  • Oświadczenie – zał. nr 2 o posiadaniu prawa do pochowania osoby zmarłej zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy j.w. („Prawo pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie: 1) Pozostały małżonek, 2) krewni zstępni, 3) krewni wstępni, 4) krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa, 5) powinowaci w linii prostej do 1 stopnia

Prawo pochowania zwłok osób wojskowych zmarłych w czynnej służbie wojskowej przysługuje organom wojskowym w myśl przepisów wojskowych. Prawo pochowania zwłok osób zasłużonych wobec Państwa i społeczeństwa przysługuje organom państwowym, instytucjom i organizacjom społecznym. Prawo pochowania zwłok przysługuje również osobom, które się do tego dobrowolnie zobowiążą”)

·         karta zgonu (kserokopia)

·         zgoda na pochówek na cmentarzu komunalnym lub parafialnym (wydana przez właściciela lub administratora cmentarza – kserokopia)

Powyższe dokumenty składa osoba posiadająca prawo pochówku lub firma zajmująca się sprowadzaniem zwłok (prochów) z zagranicy, przedstawiając upoważnienie od takiej osoby oraz kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu specjalnego, którym będą przewożone zwłoki.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Obywatelski, pok. 106 B , tel. 032 47 85 264

Opłaty

Nie podlega opłacie.

Termin i sposób załatwienia

Bez zbędnej zwłoki

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.