Zezwolenie na wejście w teren
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-700
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
20-01-2012 
 Wersja: 
4.5 
 Karta informacyjna nr M-05  Strona: 1 / 1 

Zezwolenie na wejście w teren

Podstawa prawna

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

Wniosek strony o wejście w teren – według załączonego wzoru załącznika nr 1.

Mapa zasadnicza w skali 1:1000 lub 1:500 z nakładką ewidencyjną granic i aktualnym uzbrojeniem terenu na której przedstawiony będzie potwierdzony przez inwestora przebieg planowanej inwestycji oraz zakres zajętego terenu – w 2 egzemplarzach.

Wypis z ewidencji gruntów i budynków obejmujący nieruchomości będące przedmiotem wniosku.

Pełnomocnictwo wraz z kserokopią opłaty za jego udzielenie w przypadku złożenia wniosku z upoważnienia inwestora.

Miejsce złożenia dokumentów

Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój pokój A 020

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Mienia – Referat Ewidencji i Gospodarowania Mieniem budynek B, piętro IV, pok. nr 409
tel. 032 47-85-308, kierownik referatu – tel. 032 47-85-107.

Opłaty

Zgodnie z Zarządzeniem Nr Or.IV.0050.126.2011 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad oraz wysokości opłat za zajęcie 1 m2 terenu mienia komunalnego zlokalizowanego poza pasem drogowym w celu wykonania robót remontowo-inwestycyjnych.

Termin i sposób załatwienia

Zajęte stanowisko określone zostanie w piśmie administracyjnym w terminie 2 tygodni.

Warunki udostępnienia terenu określone zostaną w umowie cywilno-prawnej zawieranej między stronami.

Tryb odwoławczy

Nie obowiązuje.

Uwagi

W przypadku konieczności dokonania dodatkowych uzgodnień termin może ulec wydłużeniu.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Wniosek strony o wejście w teren należy składać na miesiąc przed przewidywanym terminem zajęcia terenu.