Zezwolenie na wykorzystanie dróg w sposób szczególny
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
25-02-2014
 Wersja: 
4.3
 Karta informacyjna nr IKI-07  Strona: 1 / 1 
Zezwolenie na wykorzystanie dróg w sposób szczególny

Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 65 Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz.U. z 2012r poz 1137 z późn. zm.,) Regulamin organizacyjny

Wymagane dokumenty

1.     Wniosek – pismo o zezwolenie na wykorzystanie dróg w sposób szczególny określające:

 • imię, nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedzibę organizatora imprezy;
 • rodzaj i nazwę imprezy;
 • informację o miejscu i dacie rozpoczęcia, przebiegu oraz zakończenia imprezy;
 • informację o przewidywanej liczbie uczestników imprezy;
 • wykaz osób reprezentujących organizatora w sprawach zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy na terenie poszczególnych województw;
 • podpis organizatora lub jego przedstawiciela

2.     Do wniosku należy dołączyć:

 • szczegółowy regulamin imprezy, określający w szczególności zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy na terenie poszczególnych województw oraz w miejscach rozpoczęcia i zakończenia każdego odcinka, a także w miejscach wymagających szczególnego zabezpieczenia;
 • program imprezy ze szczegółowym opisem trasy i podaniem odległości między poszczególnymi jej odcinkami oraz określony w minutach i kilometrach program przejazdu lub przejścia uczestników przez poszczególne miejscowości i granice województw;
 • plan zabezpieczenia trasy lub miejsca określony w art. 65a ust. 3 pkt 3;(pisemne uzgodnienie z KMP sposobu zabezpieczenia trasy imprezy, pisemne uzgodnienie z MZK dotyczące utrudnień w komunikacji zbiorowej)
 • zobowiązanie organizatora do przywrócenia do poprzedniego stanu pasa drogowego na trasie przejazdu, przejścia lub miejsca pobytu uczestników imprezy, a w przypadku uszkodzenia pasa drogowego lub urządzeń drogowych będącego następstwem imprezy – do ich bezzwłocznego naprawienia lub pokrycia kosztów tych napraw;
 • pisemną zgodę właściciela lasu na przeprowadzenie imprezy w razie przeprowadzania jej na terenach leśnych
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 48 zł zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635)

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój, al. Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna – pok.20, bud. A

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji tel. 32 47-85-100 wew. 312 fax. 32 47-85-350

Referat Drogowy – pokój 508B

Opłaty

Opłata skarbowa:

 • decyzja – 48,00 zł

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie. Odwołanie składa się w kancelarii organu prowadzącego sprawę.