Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych na ekspozycję reklamy/umieszczenie obiektu handlowego

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00

 Data aktualizacji 
25-02-2014
 Wersja: 
1.2
 Karta informacyjna nr IKI-5-2  Strona: 1 / 1 
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych na ekspozycję reklamy/umieszczenie obiektu handlowego

Podstawa prawna

Uchwała Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój nr LVII/723/2010 z 24 czerwca 2010 roku oraz Uchwały nr III.16.2011 z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia szczegółowych wysokości i zasad opłat oraz naliczania kar za umieszczenie 1 m2 jednostronnej powierzchni reklamowej oraz obiektu budowlanego w pasach drogowych dróg wewnętrznych będących w zarządzie miasta Jastrzębie-Zdrój.

Wymagane dokumenty

Zajmujący pas drogowy składa wniosek do zarządcy drogi celem zawarcia umowy cywilno prawnej na zajęcie drogi wewnętrznej na czas ekspozycji reklamy/umieszczenia obiektu handlowego (zał. nr 1).

Wniosek powinien zawierać:

  • imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego dla potrzeb umieszczenia reklamy na słupie energetycznym,
  • przedmiot zajęcia pasa drogowego.
  • lokalizację i powierzchnię reklamy w m2,
  • planowany okres zajęcia pasa drogowego.
  • wskazanie osoby odpowiedzialnej ze strony wnioskodawcy za stan techniczny i estetykę  z numerem telefonu kontaktowego.

Do wniosku należy dołączyć:

  • Fragment mapy sytuacyjnej z lokalizacją reklamy/obiektu handlowego.
  • Uzgodnienie lokalizacji z zarządcą drogi, posadowienia reklamy w gruncie/umieszczenia obiektu budowlanego w pasie drogowym.
  • Projekt reklamy z określeniem jej treści, kolorystyki, sposobu mocowania.
  • Potwierdzony odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. (dot. przedsiębiorcy lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą). PESEL, seria i numer dowodu osobistego (dot. osoby fizycznej).

 

Formularze wniosków o wydanie zezwolenia na zajęcie dróg wewnętrznych można otrzymać w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miasta, pok.512B lub pobrać ze strony internetowej BIP

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna – pok. 20, bud. A

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji tel. 32 47-85-100 wew. 334 fax. 32 47-85-350

Referat Drogowy – 512B

Opłaty

Wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych ustala się na podstawie Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój nr LVII/723/2010 z 24 czerwca 2010 roku oraz Uchwały nr III.16.2011 z 24 lutego 2011 roku

 

Opłatę naliczoną w umowie cywilno-prawnej należy opłacić na konto Urzędu Miasta w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.

Termin i sposób załatwienia

Wydanie zezwolenia następuje w formie umowy cywilno-prawnej, w formie pisemnej, w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

Uwagi

w sprawach nie uregulowanych umową cywilno-prawną mają  zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,

·- podkłady mapowe można zakupić w Wydziale Geodezji i Kartografii tut. Urzędu Miasta