Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00

 Data aktualizacji 
25-02-2014
 Wersja: 
1.7
 Karta informacyjna nr IKI-5-1  Strona: 1 / 1 
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych

Podstawa prawna

Uchwała Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój nr LVII/722/2010 z 24 czerwca 2010 roku oraz Uchwała nr III.15.2011 z 24 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad oraz wysokości opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg wewnętrznych będących w zarządzie miasta Jastrzębie-Zdrój w celu wykonania robót remontowo-inwestycyjnych

Wymagane dokumenty

Zajmujący pas drogowy składa wniosek do zarządcy drogi celem zawarcia umowy cywilno prawnej na zajęcie drogi wewnętrznej na czas wykonywanych robót (zał. nr 1).

Wniosek powinien zawierać:

·   imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie drogi wewnętrznej,

  • NIP, REGON,
  • informację o rodzaju prowadzonych robót,
  • informację o powierzchni (m2) oraz terminie zajęcia drogi wewnętrznej (od dnia do dnia),
  • wskazanie osoby odpowiedzialnej ze strony wnioskodawcy za prowadzone roboty wraz z numerem telefonu kontaktowego.

Do wniosku należy dołączyć:

  • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 z zaznaczeniem granic własności i z zakreślonym obrysem planowanego zajęcia drogi wewnętrznej,
  • aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 
  • kserokopię uzgodnienia zajęcia drogi wewnętrznej 

 

Formularze wniosków o wydanie zezwolenia na zajęcie dróg wewnętrznych można otrzymać w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miasta, pok.512B lub pobrać ze strony internetowej BIP

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna – pok. 20, bud. A

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji tel. 32 47-85-100 wew. 334 fax. 32 47-85-350

Referat Drogowy – 512B

Opłaty

Wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych ustala się na podstawie Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój nr LVII/722/2010 z 24 czerwca 2010 roku oraz Uchwały nr III.15.2011 z 24 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad oraz wysokości opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg wewnętrznych będących w zarządzie miasta Jastrzębie-Zdrój w celu wykonania robót remontowo-inwestycyjnych.

 

Opłatę naliczoną w umowie cywilno-prawnej należy opłacić na konto Urzędu Miasta w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.

Termin i sposób załatwienia

Wydanie zezwolenia następuje w formie umowy cywilno prawnej, w formie pisemnej, w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

Uwagi

·         w sprawach nie uregulowanych umową cywilno prawną mają  zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,

·         Podkłady mapowe można zakupić w Wydziale Geodezji i Kartografii tut. Urzędu Miasta