Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia na jego obszarze robót naziemnych, nadziemnych lub podziemnych oraz umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami i potrzebami ruchu

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00

 Data aktualizacji 
25-02-2014
 Wersja: 
4.6
 Karta informacyjna nr IKI-03  Strona: 1 / 1 
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia na jego obszarze robót naziemnych, nadziemnych lub podziemnych oraz umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami i potrzebami ruchu

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 260), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004r. Nr 140. poz. 1481), Uchwała Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr LVII/721/2010 z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, Ustawa z dnia 7 lipca 1994r., Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.), Art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz.267), Regulamin organizacyjny

Wymagane dokumenty

Inwestor lub z jego upoważnienia wykonawca przed planowanym zajęciem pasa drogowego składa wniosek do zarządcy drogi o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas wykonywanych robót (zał. nr 1), oraz w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi (zał. nr 2)

Wniosek powinien zawierać:

·   imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego,

  • cel zajęcia pasa drogowego,
  • lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego, powierzchnię urządzeń umieszczanych w pasie drogowym,
  • planowany okres zajęcia pasa drogowego,

Do wniosku należy dołączyć:

  • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 z zaznaczeniem granic własności i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,
  • zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.
  • informację o sposobie zabezpieczenia robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu (w przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót),
  • kserokopię pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub zgłoszenia budowy lub prowadzonych robót,
  • harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym (w przypadku etapowego prowadzenia robót),
  • kserokopię uzgodnienia lokalizacji w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi.

 

Formularze wniosków o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego można otrzymać w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miasta, pok.512B lub pobrać ze strony internetowej BIP

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna – pok. 20, bud. A

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji tel. 32 47-85-100 wew. 132 fax. 32 47-85-350

Referat Drogowy – 512B

Termin i sposób załatwienia

Wydanie zezwolenia lub odmowy następuje w formie decyzji administracyjnej, w formie pisemnej, w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie składa się w Urzędzie Miasta, al. Piłsudskiego, pok. Nr 20.

Uwagi

·         Za zajęcie pasa drogowego: bez zezwolenia zarządcy drogi, za przekroczenie terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi, o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi, pobiera się kary pieniężne w wysokości dziesięciokrotnej należnej opłaty.

·         Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzenia obcego należy złożyć łącznie z wnioskiem o zezwolenie na prowadzenie robót w pasie drogowym, aby to urządzenie umieścić (Zał nr 1, Zał.nr 2)

·         Podkłady mapowe można zakupić w Wydziale Geodezji i Kartografii tut. Urzędu Miasta