Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój    
44-335 Jastrzębie Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
25-02-2014
 Wersja: 
4.5
 Karta informacyjna nr IKI-04-1  Strona: 1 / 1 
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 260), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004r. Nr 140. poz. 1481), Uchwała Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr LVII/721/2010 z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, Ustawa z dnia 7 lipca 1994r., Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r.  poz. 1409 z późn. zm.) Art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz.267 ), Regulamin organizacyjny

Wymagane dokumenty

Zajmujący pas drogowy przed planowanym zajęciem pasa składa wniosek do zarządcy drogi (zał. Nr 1) o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam zawierający:

– imię i nazwisko oraz adres lub siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego,

– cel zajęcia pasa drogowego

– lokalizację i powierzchnię reklamy, powierzchnię rzutu poziomego obiektu (w m2),

– planowany okres zajęcia pasa drogowego

Do wniosku należy dołączyć:

– szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500  z naniesioną nakładką ewidencji, uzbrojenia oraz naniesioną lokalizacją reklamy / obiektu handlowego

– projekt obiektu budowlanego z określeniem w przypadku reklam jej treści ,kolorystyki, sposobu posadowienia, informacji czy wyposażona będzie w oświetlenie zewnętrzne, elementy odblaskowe,

– zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót związanych z umieszczeniem obiektu budowlanego lub reklamy w przypadku gdy zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze.

Formularz wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcia pasa drogowego można otrzymać w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój pok. 512B lub pobrać ze strony internetowej Biura Informacji Prasowej „BIP”

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna – pok. 20 bud. A

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji tel. 32 47-85-100 wew. 334 fax. 32 47-85-350

Referat Drogowy – pokój 512B

Opłaty

Wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego ustala się na podstawie Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój (zgodnie z art. 40, ust. 8 Ustawy o drogach publicznych tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 260).

Opłatę naliczoną w zezwoleniu należy przekazać przelewem na konto Urzędu Miasta podane w niniejszej decyzji.

Termin i sposób załatwienia

Po złożeniu wniosku następuje wydanie decyzji administracyjnej, w formie pisemnej, w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie składa się w Urzędzie Miasta, Al. Piłsudskiego, pok. Nr 18.

Uwagi

Za zajęcie pasa drogowego: bez zezwolenia zarządcy drogi, za przekroczenie terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi, o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi, pobiera się kary pieniężne w wysokości dziesięciokrotnej należnej opłaty.

 

Podkłady mapowe można zakupić w Wydziale Geodezji i Kartografii tut. Urzędu Miasta