Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy na słupie oświetlenia ulicznego
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
25-02-2014
 Wersja: 
4.5
 Karta informacyjna nr IKI-04-2  Strona: 1 / 1 
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy na słupie oświetlenia ulicznego

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 260), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 140, poz. 1481),

Art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), Uchwała Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr LVII/721/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r., Regulamin organizacyjny

Wymagane dokumenty

Zajmujący pas drogowy dla umieszczenia reklamy na słupie oświetlenia ulicznego zlokalizowanym w pasie drogowym składa do zarządcy drogi wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym reklamy nie związanej z potrzebami zarządzenia drogami oraz potrzebami ruchu drogowego zawierający:

  • imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego dla potrzeb umieszczenia reklamy na słupie energetycznym,
  • lokalizację i powierzchnię reklamy w m2,
  • planowany okres zajęcia pasa drogowego.

Do wniosku  (zał. nr 1) należy dołączyć:

  • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1: 1000 z naniesioną lokalizacją słupa oświetlenia ulicznego, na którym planowana jest zabudowa reklamy lub zdjęcie terenu na którym zlokalizowany jest słup dla zobrazowania możliwości umieszczenia reklamy (dopuszczalna kopia mapy)
  • projekt reklamy z określeniem jej treści, kolorystyki, sposobu mocowania,
  • w przypadku umieszczenia reklamy na słupie energetycznym linii niskiego napięcia – zgodę Zakładu Energetycznego.

 

Formularz wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcia pasa drogowego można otrzymać w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój pok. 512B lub pobrać ze strony internetowej Biura Informacji Publicznej „BIP”

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna – pok. 20, bud. A

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji tel. 32 47-85-100 wew. 334 fax. 32 47-85-350

Referat Drogowy – 512B

Opłaty

Wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego ustala się na podstawie Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój (zgodnie z art. 40 ust. 8 Ustawy o drogach publicznych tj./ Dz. U. z 2013 r. poz. 260).

 

Opłatę naliczoną w zezwoleniu uiszcza się przelewem na konto Urzędu Miasta wskazane w decyzji na zajęcie pasa drogowego.

Termin i sposób załatwienia

Wydanie zezwolenia następuje w formie decyzji Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój, w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

Uwagi

Za zajęcie pasa drogowego: bez zezwolenia zarządcy drogi, za przekroczenie terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi, o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi, pobiera się kary pieniężne w wysokości dziesięciokrotnej należnej opłaty.

 

Podkłady mapowe można zakupić w Wydziale Geodezji i Kartografii tut. Urzędu Miasta