Zezwolenie na zbieranie odpadów
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
17-01-2014
 Wersja: 
4.5
 Karta informacyjna nr OŚ-04  Strona: 1 / 1 
Zezwolenie na zbieranie lub transport odpadów

Podstawa prawna

Art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 poz. 21- z późniejszymi zmianami)

Wymagane dokumenty

  • wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie, który powinien zawierać informacje zgodne z art.42 ust.1 ustawy o odpadach,
  • dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym.
  • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z  2013 r. poz. 1235 – z późniejszymi zmianami) o ile jest wymagana.

Miejsce złożenia dokumentów

Kancelaria Ogólna – pok. 020 budynek A

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. 511 budynek A, tel. 32 4785322

Opłaty

Opłata skarbowa:

  • za wydanie zezwolenia – 616,00 zł  

 

(Płatne przy składaniu wniosku na rachunek Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój Bank Spółdzielczy nr konta: 96 8470 0001 2001 0017 6125 0002)

 

Termin i sposób załatwienia

Wydanie decyzji Prezydenta Miasta – do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze

 Zatwierdził:
Naczelnik Wydziału: Wiesława Zygmaniak
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba