Zgłoszenie zajęcia pasa drogowego w celu usuwania awarii urządzeń

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00

 Data aktualizacji 
25-02-2014
 Wersja: 
1.4
 Karta informacyjna nr IKI-06  Strona: 1 / 1 
Zgłoszenie zajęcia pasa drogowego w celu usuwania awarii urządzeń

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 260), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004r. Nr 140. poz. 1481), Uchwała Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr LVII/721/2010 z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, Ustawa z dnia 7 lipca 1994r., Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013r. poz 1409), Art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz.267), Regulamin organizacyjny

Wymagane dokumenty

Inwestor lub z jego upoważnienia Wykonawca zgłasza do zarządcy drogi wystąpienie awarii urządzeń (zał. nr 1).

Zgłoszenie powinno zawierać:

– imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu zgłaszającego awarie urządzeń,

– informację o rodzaju urządzenia które uległo awarii,

– powierzchnię zajętego pasa drogowego,

– planowany okres zajęcia pasa drogowego,

– wskazanie osoby odpowiedzialnej ze strony Inwestora lub Wykonawcy za prowadzone roboty wraz z numerem telefonu kontaktowego

Do zgłoszenia należy dołączyć:

– szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 z zaznaczeniem granic własności i podaniem wymiarów powierzchni zajęcia pasa drogowego,

– schemat organizacji ruchu drogowego jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.

– informację o sposobie zabezpieczenia robót,

– harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym (w przypadku etapowego prowadzenia robót),

Formularze zgłoszenia zajęcia pasa drogowego w celu usunięcia awarii można otrzymać w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miasta, pok.512B lub pobrać ze strony internetowej BIP

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna – pok. 20, bud. A

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji tel. 32 47-85-100 wew. 132 fax. 32 47-85-350

Referat Drogowy– 512B

Opłaty

Wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego ustala się na podstawie Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój (zgodnie z art.40, ust. 8 ustawy o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r  poz. 260).

Opłatę naliczoną w zezwoleniu należy przekazać przelewem na konto Urzędu Miasta podane w niniejszej decyzji.

Termin i sposób załatwienia

Po zgłoszeniu awarii następuje wydanie decyzji administracyjnej, w formie pisemnej, w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie składa się w Urzędzie Miasta, al. Piłsudskiego 60, pok. Nr 20.

Uwagi

Za zajęcie pasa drogowego: bez zezwolenia zarządcy drogi, za przekroczenie terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi, o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi, pobiera się kary pieniężne w wysokości dziesięciokrotnej należnej opłaty.

Podkłady mapowe można zakupić w Wydziale Geodezji i Kartografii tut. Urzędu Miasta