Zmiana adresu lub nazwiska w prawie jazdy
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
11-03-2013 
 Wersja: 
4.2 
 Karta informacyjna nr Km-11-14  Strona: 1 / 1 
Zmiana adresu lub nazwiska w prawie jazdy

Podstawa prawna

Art. 18 – ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011r., Nr 30, poz. 151 ze zm.); § 8 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31.07.2012r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012r., poz. 1005 ze zm.)

Wymagane dokumenty

Wniosek wypełnia osoba której zmiana dotyczy (drukowany dwustronnie)

Załączniki

  • aktualna, wyraźna i kolorowa fotografia o wymiarach 3, 5 x 4,5 cm, przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka zamieszczona jest w dokumencie potwierdzającym tożsamość  tej osoby
  • kserokopia posiadanego prawa jazdy
  • dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy i opłaty ewidencyjnej
  • dokument potwierdzający zmianę nazwiska lub adresu

Do wglądu

  • dowód osobisty lub paszport z potwierdzeniem o zameldowaniu
  • dotychczasowe prawo jazdy( podlega unieważnieniu)

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta, pokój A 014, tel. 32 4785221; 32 4785218

Opłaty

Opłata administracyjna za prawo jazdy – 100,00 zł

Opłata ewidencyjna  – 0,50 zł.

Termin i sposób załatwienia

Jeżeli wymieniane prawo jazdy nie było wydane w Jastrzębiu Zdroju Wydział Komunikacji zwraca się do właściwego Urzędu o przesłanie akt kierowcy. Po sprawdzeniu dokumentów Wydział wysyła dane do Warszawy do Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych w celu wykonania dokumentu.

Czas oczekiwania:
w przypadku zmiany adresu w prawie jazdy wydanym poza Jastrzębiem – ok. 1 miesiąc, w pozostałych przypadkach – ok. 2 tygodnie.

Informacja o tym czy prawo jazdy można już odebrać znajduje się na stronie internetowej www.kierowca.pwpw.pl.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji o odmowie dokonania zmiany adresu lub nazwiska w prawie jazdy wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

Kierujący pojazdem jest obowiązany zawiadomić o zmianie adresu zamieszkania lub nazwiska w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.

 Zatwierdził:
Naczelnik Wydziału: Piotr Kohut
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba