Zmiana imienia lub nazwiska
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
14-03-2011 
 Wersja: 
1.0 
 Karta informacyjna nr USC-17  Strona: 1 / 1 
Zmiana imienia lub nazwiska
Podstawa prawna     
Ustawa z dnia 17.10.2008r. o zmianie imienia i nazwiska ( Dz. U. Nr 220, poz. 1414).
Ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) 
Art.104-113 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)  
Wymagane dokumenty
‚Wniosek zawierający dane Wnioskodawcy (imię, nazwisko oraz nazwisko rodowe, adres miejsca zameldowania na pobyt stały lub ostatni pobyt stały, PESEL) oraz uzasadnienie wnioskowanej zmiany’. 
Załącznik
– odpisy zupełne aktów stanu cywilnego dokumentujących stan cywilny.
– odpisy zupełne urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana nazwiska rozciąga się na dzieci,
– inne dokumenty uzasadniające zmianę,
Do wglądu
– Dokument stwierdzający tożsamość
Miejsce złożenia dokumentów    
Urząd Stanu Cywilnego (USC) w miejscu zameldowania wnioskodawcy.
Opłaty    
Opłata skarbowa
– za wydaną decyzję – 37,00 zł
– opłatę należy wnieść równocześnie z wnioskiem w Urzędzie Stanu Cywilnego lub przelewem na konto:  Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju
      Nr  96 8470 0001 2001 0017 6125 0002
Termin i sposób załatwienia     
Do 1 miesiąca
Tryb odwoławczy     
Odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego w Katowicach* za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenie decyzji stronie. 
*opłata skarbowa: nie pobiera się
 Zatwierdził:
Kierownik: Alina Urbanowicz
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba