Zmiana w operacie ewidencji gruntów i budynków
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
30-07-2014
 Wersja: 
4.4
 Karta informacyjna nr G-06  Strona: 1 / 1 
Zmiana w operacie ewidencji gruntów i budynków

Podstawa prawna

Art. 22 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zmianami) ; § 45 i 46 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz. 454 z późn. zmianami)

Wymagane dokumenty

W sprawach prowadzonych z wniosku podmiotu ewidencyjnego:

·   zgłoszenie zmian danych ewidencyjnych z podaniem rodzaju wnioskowanej zmiany wraz z uzasadnieniem (zał. nr 1 do karty)

·    wniosek o rejestrację umowy dzierżawy zawartej w sprawach związanych z ubezpieczeniem społecznym rolników (zał. nr 2 do karty)

·         wniosek o wydanie decyzji w sprawie zmiany oznaczenia działek ewidencyjnych – podział nieruchomości rolnej, połączenie działek ewidencyjnych (zał. nr 3 do karty)

·         na żądanie organu prowadzącego ewidencję należy przedłożyć dokumenty geodezyjne, kartograficzne i inne niezbędne do wprowadzenia zmiany, jeżeli informacje wynikające ze zgłoszenia są niewystarczające do wprowadzenia zmiany lub wymagają dodatkowych dowodów

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Geodezji i Kartografii

Referat Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

pok. B-308,  tel. 32 4785278

Opłaty

opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej                                                 10 zł

w sprawach z wniosku podmiotu ewidencyjnego o zmianę w ewidencji, wymagających postępowania administracyjnego (w tym podział nieruchomości rolnej, połączenie działek ewidencyjnych)                           

Termin i sposób załatwienia

Zmianę wprowadza się niezwłocznie po uzyskaniu odpowiednich dokumentów (dowodów zmiany)

O dokonanej zmianie zawiadamia się:

·    Wydział Podatków i Opłat UM, w wypadku zmiany danych mających znaczenie dla wymiaru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości

·     Wydział ksiąg wieczystych w wypadku zmiany danych objętych działem I ksiąg wieczystych

·         Urząd Statystyczny w wypadku zmian w cechach adresowych nieruchomości oraz dopisywania i wykreślania budynków

·         osobę zgłaszającą zmianę

Tryb odwoławczy

W przypadku, gdy zmiana wynika z postępowania administracyjnego, zakończonego wydaniem decyzji, przysługuje stronie odwołanie do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Katowicach w terminie 14 dni od jej otrzymania.

W przypadku, gdy zmiana dokonywana jest z urzędu, strona może żądać przeprowadzenia w tej sprawie administracyjnego postępowania wyjaśniającego, zakończonego decyzją administracyjną.

Uwagi

Zmiany z urzędu wprowadza się na podstawie: aktów notarialnych, ostatecznych decyzji administracyjnych, prawomocnych orzeczeń sądowych, aktów normatywnych, opracowań geodezyjnych i kartograficznych przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zawierających wykazy zmian danych ewidencyjnych, dokumentacji architektoniczno-budowlanej będącej w dyspozycji organów administracji publicznej, danych wynikających z innych referencyjnych rejestrów publicznych.