Zwrot nieruchomości wywłaszczonych
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
14-01-2014
 Wersja: 
4.3
 Karta informacyjna nr M-01  Strona: 1 / 1 

Zwrot nieruchomości wywłaszczonych

 Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 267).

Wymagane dokumenty

1) Wniosek strony o zwrot nieruchomości,

2) Dokumenty potwierdzające byłą własność, w przypadku śmierci byłego właściciela – postanowienie Sądu o nabyciu spadku (oryginał i kserokopia) lub akt poświadczenia dziedziczenia (oryginał i kserokopia) sporządzony w kancelarii notarialnej.

Miejsce złożenia dokumentów

Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pokój 020 A).

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Mienia – Referat Obrotu Nieruchomościami, budynek B, piętro IV, pok. nr 415, 416

tel. 32 47-85-269, kierownik referatu tel. 32 47-85-272

Opłaty

Bez opłat

Termin i sposób załatwiania

1) Wniosek strony ubiegającej się o zwrot nieruchomości,

2) Korespondencja wyjaśniająca,

3) Kompletowanie dokumentacji geodezyjnej i wieczysto-księgowej,

4)   a) Wniosek o wyłączenie Prezydenta Miasta wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej z postępowania administracyjnego w przypadku nieruchomości obecnie stanowiącej własność Gminy Jastrzębie-Zdrój.

  b) prowadzenie czynności administracyjno-technicznych w przypadku nieruchomości obecnie stanowiących własność Skarbu Państwa

5) Postanowienie Wojewody Śląskiego o wyznaczeniu organu właściwego do rozpatrzenia sprawy w przypadku nieruchomości obecnie stanowiącej własność Gminy Jastrzębie-Zdrój.

6) Decyzja

 a) wyznaczonego organu rozstrzygająca sprawę zwrotu wywłaszczonej nieruchomości obecnie stanowiącej własność Gminy Jastrzębie-Zdrój

 b) Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej rozstrzygająca sprawę zwrotu nieruchomości obecnie stanowiącej własność Skarbu Państwa.

 Termin:

  – od czasu uzyskania dokumentów potwierdzających słuszność roszczenia ok. 1 roku w przypadku nieruchomości stanowiących obecnie własność Skarbu Państwa

  – w sprawach wymagających dodatkowych ustaleń ok. 18 miesięcy w przypadku nieruchomości stanowiących obecnie własność Skarbu Państwa

  – w przypadku nieruchomości stanowiących na dzień złożenia wniosku własność Gminy Jastrzębie-Zdrój terminy ustala wyznaczony przez Wojewodę Śląskiego organ właściwy
do rozpatrzenia sprawy zwrotu.

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

  
 Zatwierdził:
Naczelnik Wydziału: Daniel Zarzycki
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba