Euro na zdrowie to kolejny projekt cyklu seminariów, które mają pomóc otrzymać dotację unijną na realizację zadań inwestycyjnych i szkoleniowych z zakresu ochrony zdrowia.

Na projekt składa się 16 bezpłatnych seminariów szkoleniowych realizowanych dla każdego województwa, obejmujących teoretyczne i praktyczne kwestie związane z ubieganiem się o dofinansowanie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Seminaria dla województwa śląskie odbędą się 2 i 3 lutego w Rybniku.

Celem projektu jest przekazanie uczestnikom kompletnej wiedzy na temat możliwości dofinansowania projektów zarówno inwestycyjnych, jak też szkoleniowych o charakterze edukacyjno-informacyjnym oraz przygotowanie ich do samodzielnego sporządzenia dokumentacji aplikacyjnej w zakresie przedsięwzięć związanych z ochroną zdrowia współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych, zwłaszcza z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Regionalnych Programów Operacyjnych.

Seminaria szkoleniowe adresowane są do:
przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych,
publicznych zespołów opieki zdrowotnej,
wyższych uczelni medycznych i ich jednostek,
instytutów medycznych, fundacji i stowarzyszeń działających na rzecz ochrony i promocji zdrowia.

Organizatorem cyklu seminariów szkoleniowych, na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, jest Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz.

Więcej informacji o projekcie na stronie www.euronazdrowie.pl