Podatnicy osiągający przychody opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych zobowiązani są w terminie do dnia 02.02.2009 roku złożyć zeznanie na druku PIT-28*.

Formularz zeznania PIT-28 przeznaczony jest  dla podatników, osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz osób fizycznych osiągających przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Do zeznania PIT-28, jeżeli występują określone okoliczności załącza się:
–  załącznik PIT-28/A stanowiący informację o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy,  poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze,
–  załącznik PIT-28/B będący informacją o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki ( spółek) osób fizycznych,
– załącznik PIT/O dotyczący informacji o odliczeniach od dochodu ( przychodu) i od podatku  w roku podatkowym (podatnikom nie przysługuje ulga z tytułu wychowywania dzieci),
–  załącznik PIT/D informujący o odliczeniach wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym.

  Podatnicy, którzy po raz pierwszy dokonują odliczeń z tytułu spłaty  odsetek od kredytu (pożyczki) mieszkaniowego, wraz z załącznikiem PIT/D składają oświadczenie PIT-2K.

Podatnicy składający zeznania PIT-28 mogą złożyć wniosek o przekazanie 1 % podatku należnego na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego ( OPP). W tym celu należy wypełnić poz. 129, 130,131 zeznania PIT-28, podając nazwę organizacji pożytku publicznego (OPP), numer Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) oraz kwotę, którą podatnik chce przekazać. Wnioskowana kwota nie może przekroczyć 1% ryczałtu wynikającego z zeznania podatkowego w terminie określonym dla jego złożenia albo z korekty tego zeznania, jeżeli została dokonana w ciągu 2 miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego. Warunkiem przekazania kwoty 1 % podatku jest zapłata  w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz wskazanej organizacji, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu do złożenia zeznania podatkowego.

Przekazania kwoty w wysokości  nieprzekraczającej 1% podatku należnego wynikającego z zeznania, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół, po pomniejszeniu o koszty przelewu bankowego, dokona na rachunek bankowy organizacji naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo dla złożenia zeznania podatkowego, w kwietniu lub w maju roku podatkowego, w którym składane jest zeznanie.

Naczelnik Urzędu Skarbowego, po wyrażeniu przez podatnika zgody poprzez zaznaczenie w zeznaniu podatkowym lub korekcie zeznania poz. 134, przekazuje organizacji  pożytku publicznego w formie pisemnej imię, nazwisko i adres podatnika oraz wysokość kwoty 1% podatku przekazanej na rzecz tej organizacji.
W przypadku, gdy organizacja pożytku publicznego nie podała, zgodnie z art. 27a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub błędnie podała numer rachunku bankowego, naczelnik urzędu skarbowego odstępuje od przekazania 1% podatku na rzecz tej organizacji.

Druki zeznań podatkowych i załączników dostępne są w siedzibach urzędów skarbowych.
W naszym urzędzie można je pobrać na sali obsługi podatnika, usytuowanej na parterze budynku Nr 1. Obowiązujące wzory formularzy podatkowych dostępne są również na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem:  www.mf.gov.pl

*Z uwagi na to, iż ustawowy termin do złożenia zeznania tj. dzień 31 stycznia przypada w sobotę,ostatecznym  terminem do złożenia zeznania PIT-28 za 2008 rok jest dzień 2.02.2009 r.

            Naczelnik Urzędu Skarbowego
            w Jastrzębiu Zdroju