Wydział Obywatelski Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój informuje, że od 1 stycznia 2009 roku obowiązują przepisy ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, na podstawie których będą unieważniane z urzędu dowody osobiste osób, które po zmianie danych zamieszczanych w dowodzie osobistym nie dokonały wymiany dokumentu.

W przypadku obywateli polskich zamieszkałych na terenie kraju unieważnienie dowodu osobistego następuje po 3 miesiącach od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych. Dowody osobiste obywateli polskich przebywających za granicą będą unieważniane po 4 miesiącach, jeżeli wyjazd został zgłoszony w ewidencji ludności.

Unieważnienie następuje również z dniem:
1. zawiadomienia o utracie, zniszczeniu dowodu osobistego;
2. przekazania go przez osobę trzecią;
3. utraty obywatelstwa;
4. zgonu posiadacza dowodu;
5. upływu ważności dowodu osobistego (wniosek należy złożyć nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności).