Kilkanaście projektów uchwał rozpatrywali radni podczas XXXVI sesji Rady Miasta. Posiedzenie odbyło się w czwartek, 29 stycznia.

W trakcie sesji podjęto uchwały w sprawach:

1. zmian budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2009 rok,
2. zmiany Uchwały Nr XIV/279/2003 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie: zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie miasta Jastrzębie Zdrój,
3. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ulicy Opolskiej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie Zdrój na rzecz użytkownika wieczystego,
4. wyrażenia zgody na nabycie do zasobu gminnego Miasta Jastrzębie Zdrój od osób fizycznych prawa użytkowania wieczystego i od osoby prawnej prawa własności nieruchomości gruntowych zajętych pod przebudowę pasa drogowego ulicy H. Sławika,
5. wyrażenia zgody na nabycie do zasobu gminnego Gminy Jastrzębie Zdrój od osób fizycznych prawa własności nieruchomości gruntowych pod lokalizację nowego śladu ulicy Pochwacie oraz ogródków działkowych,
6. nadania nazw ulic w mieście Jastrzębie Zdrój,
7. ustalenia regulaminów targowisk miejskich w Jastrzębiu Zdroju,
8. zmiany Uchwały Nr XVI/333/2004 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 22 stycznia 2004r. W sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz wysokości opłat pobieranych z tego tytułu na terenie Miasta Jastrzębie Zdrój,
9. zmiany uchwały Nr XVIII/395/2004 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie utworzenia płatnego parkingu strzeżonego oraz płatnego parkingu nie strzeżonego, zlokalizowanych przy ul. Podhalańskiej w Jastrzębiu Zdroju, stanowiących własność Miasta Jastrzębie Zdrój,
10. zmiany uchwały Nr XXXV/487/2008 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie utworzenia płatnego parkingu nie strzeżonego zlokalizowanego  przy ul. Podhalańskiej w Jastrzębiu Zdroju, stanowiącego własność Miasta Jastrzębie Zdrój, 11. uchylenia Uchwały Nr XXVII/358/2008 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie likwidacji I Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Nr 2 im. Wojciecha Korfantego w Jastrzębiu Zdroju, ul. Poznańska 1 a,
12. uchylenia Uchwały Nr XXVII/359/2008 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie likwidacji IV Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Zawodowych w Jastrzębiu Zdroju, ul. 11 Listopada 45,
13. uchylenia Uchwały Nr XXVII/360/2008 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie likwidacji V Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju, ul. Harcerska 12,
14. zmiany Uchwały Nr XXXIII/464/2008 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/329/2004 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 22 stycznia 2004 r. zmienionej uchwałami: Nr XVII/356/2004 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 26 lutego 2004 r., Nr XIX/204/2007 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 22 listopada 2007 r. oraz uchwałą Nr XXXIII/464/2008 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój w sprawie zmiany uchwały w sprawie odpłatności i zasad korzystania z publicznego żłobka w Jastrzębiu Zdroju,
15. wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych z Miasta Jastrzębie Zdrój za udział w zdarzeniach ratowniczo – gaśniczych oraz szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Miasto Jastrzębie Zdrój,
16. umocowania Przewodniczącego Rady Miasta (R84),
17. umocowania Przewodniczącego Rady Miasta (R87),
18. umocowania Przewodniczącego Rady Miasta (R88).