Do 18 listopada 2009 roku w Wydziale Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta działał będzie punkt informacyjno – konsultacyjny, w którym można uzyskać szczegółowe informacje w zakresie zagadnień wieczystoksięgowych i geodezyjnych.

W związku z wejściem w życie ustawy z 7 września 2007 roku o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2007 r. Nr 191 poz. 1365), Prezydent Miasta informuje mieszkańców o potrzebie sprawdzenia stanów prawnych swoich nieruchomości.

W celu zapewnienia prawidłowej ochrony prawa własności, właściciele nieruchomości winni sprawdzić zgodność wpisów w księgach wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym.

Stan prawny nieruchomości wynika z treści wpisów dokonywanych w księdze wieczystej. Istnieje w stosunku do nich domniemanie, że dokonane zostały zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym. Zdarza się jednak, że osoby, którym przysługuje określone prawo do nieruchomości (tj. własność, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawo rzeczowe, prawo osobiste lub roszczenie) nie ujawniają ich w księdze wieczystej. W interesie właściciela leży zatem kwestia doprowadzenia do zgodności danych z księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

W celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości należy sprawdzić dział II księgi wieczystej, w którym wpisuje się właściciela, współwłaściciela, wieczystego użytkownika, wysokość ich udziałów lub rodzaj współwłasności, a ponadto ujawniona jest podstawa prawna wpisu prawa.

Księgi wieczyste są jawne, zatem każdy, kto posiada interes prawny może przeglądać księgi w obecności pracownika sądu. Dane dotyczące ksiąg wieczystych można uzyskać w Wydziale Sądu Rejonowego w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Staszica 3.

W przypadku stwierdzenia niezgodności z rzeczywistym stanem prawnym, należy podjąć działania w celu uregulowania tego stanu.

W Urzędzie Miasta Jastrzębie Zdrój został utworzony punkt informacyjno – konsultacyjny. Znajduje się on w Wydziale Geodezji i Kartografii – 3 piętro, pokój 308 B. W punkcie tym można uzyskać informacje o czynnościach, jakie należy podjąć w celu doprowadzenia do zgodności stanu prawnego ze stanem faktycznym.
Punkt jest czynny:
– poniedziałek, wtorek, środa w godz. 7.30 – 15.30,
– czwartek w godz. 7.30 – 17.00,
– piątek w godz. 7.30 – 14.00.