Zarządzeniem Prezydenta Miasta zatwierdzone zostały rozstrzygnięcia komisji konkursowej ds. dotacji z budżetu miasta na powierzenie realizacji zadania publicznego w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, dotyczących działań skierowanych do osób uzależnionych i ich rodzin poprzez propagowanie trzeźwego stylu życia.
Dotacje przyznano następującym organizacjom pozarządowym:
1) Klubowi Abstynenta ‚Arka’ na zadanie: ‚Działania skierowane do osób uzależnionych i ich rodzin poprzez propagowanie trzeźwego stylu życia’ – 45 tys. zł.
2) Jastrzębskiemu Katolickiemu Klubowi Trzeźwości, na zadanie: ‚Działania skierowane do osób uzależnionych i ich rodzin poprzez propagowanie trzeźwego trybu życia’ – 45 tys. zł.