26 lutego odbyła się 37. sesja zwyczajna Rady Miasta Jastrzębie Zdrój. Podczas posiedzenia radni rozpatrzyli kilkanaście projektów uchwał.

Podjęte zostały uchwały w sprawach:
– zmian budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2009 rok,
– dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli,
– zamiaru utworzenia Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu Zdroju,
– ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno – obsługowych w Zespole Szkół Nr 6 w Jastrzębiu Zdroju oraz ustalenia wartości jednego punktu w złotych,
– wyrażenia zgody na przystąpienie przez Miasto Jastrzębie Zdrój do projektu systemowego pod nazwą ‚Nauka drogą do sukcesu na Śląsku’ w ramach Poddziałania 9.1.3. ‚Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych’, Priorytetu IX – ‚Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach’, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w partnerstwie,
– przyjęcia ‚Programu Zdrowotnego dla Mieszkańców Miasta Jastrzębie Zdrój na rok 2009’,
– wyrażenia zgody na udzielenie 99% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd,
– nawiązania partnerskich stosunków pomiędzy miastami Jastrzębie Zdrój (Rzeczypospolita Polska) i Prievidza (Republika Słowacka),
– zgody na przystąpienie przez Miasto Jastrzębie Zdrój do projektu Województwa Śląskiego pod nazwą ‚Eurostypendium drogą do dyplomu’ realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.

Ponadto radni zapoznali się ze sprawozdaniami Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Gimnazjum nr 10, Miejskim Ośrodku Kultury oraz Miejskiej Bibliotece Publicznej, a także ze sprawozdaniami z działalności Komisji za 2008 r.: Skarbu, Edukacji, Kultury i Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządu Terytorialnego.