Projekt Urzędu Miasta pn. ‚Zainwestuj w Jastrzębiu Zdroju!’ otrzyma dofinansowanie w ramach konkursu nr 01.01.02-50/08 dla poddziałania 1.1.2. Promocja inwestycyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Komisja Oceny Projektów, stanowiąca zespół ekspertów z dziedziny promocji inwestycji, dokonała oceny merytoryczno-technicznej wniosków. Projekt pn. ‚Zainwestuj w Jastrzębiu Zdroju!’ uzyskał pozytywną ocenę i 3 marca został wybrany przez Zarząd Województwa Śląskiego do dofinansowania. Całkowita wartość projektu wynosi 69 500 zł, natomiast kwota dofinansowania to 59 075 zł.

Projekt zakłada przeprowadzenie kampanii promocyjnej terenów inwestycyjnych Jastrzębia Zdroju poprzez:
– sporządzenie i rozpowszechnianie materiałów informacyjno-promocyjnych, w tym: folderów gospodarczych, ulotek informacyjnych, prezentacji na płytach CD w językach: polskim, angielskim i niemieckim, plansz graficznych do zestawu wystawienniczego, gadżetów promocyjnych w postaci długopisów, kubków, smyczy itp. Promocja oferty inwestycyjnej miasta odbywać się będzie poprzez udostępnianie w/w materiałów potencjalnym inwestorom oraz uczestnikom konferencji, szkoleń oraz spotkań organizowanych zarówno w Urzędzie Miasta Jastrzębie Zdrój, jak też podczas wyjazdów krajowych i zagranicznych. Promocja ofert inwestycyjnych planowana jest m.in. poprzez osobiste uczestnictwo w targach lub rozpowszechnianie materiałów informacyjnych za pośrednictwem podmiotów, z którymi miasto współpracuje, m.in. podczas Środkowoeuropejskich Targów Nieruchomości i Inwestycji CEPIF w Warszawie, Międzynarodowych targach URBIS IIWEST w Republice Czeskiej, Festiwalu Promocji Miast i Regionów w Warszawie. Oferty będą zamieszczane również na branżowych portalach internetowych;

– kolportaż materiałów promocyjnych do instytucji zajmujących się pozyskiwaniem inwestorów w skali województwa i kraju m.in. Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz Śląskiego Centrum Obsługi Inwestora. Przygotowane materiały będą również przesyłane w celach informacyjnych do wydziałów ekonomiczno-handlowych ambasad miast partnerskich oraz związków i stowarzyszeń, których miasto jest członkiem.

Przewiduje się, że okres realizacji kampanii wyniesie 1,5 roku i przyczyni się do osiągnięcia celu w postaci wzrostu inwestycji bezpośrednich w mieście Jastrzębie Zdrój.

Promowane 3 obszary znajdują się na terenie Jastrzębia Zdroju. Są to:
-Szyby III – ul. Wodzisławska. Teren o powierzchni 10,41 ha, będący własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu Jastrzębskiej Strefy Aktywności Gospodarczej. W planie miejscowym teren usług z dopuszczeniem lokalizacji obiektów o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m?;
-KSSE Ruptawa – wzdłuż ul. Żwirki i Wigury. Teren o powierzchni 5,15 ha, będący własnością Skarbu Państwa – Agencji Rynku Rolnego w zarządzie KSSE.W planie miejscowym teren produkcyjno-usługowy;
-KSSE Bzie – wzdłuż ul. Świerczewskiego. Teren o powierzchni 5,91 ha, będący własnością Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych (3,87 ha) oraz osoby fizycznej (2,04 ha). W zarządzie KSSE. W planie miejscowym teren produkcyjno-usługowy, mieszkaniowo-usługowy, infrastruktury technicznej dróg publicznych i wewnętrznych.

Promocja powyższych terenów inwestycyjnych przyczyni się do skutecznego zagospodarowania terenów, które zostały objęte obszarem KSSE i JSAG. Projekt po zrealizowaniu przyczyni się do osiągnięcia korzyści, takich jak:
– perspektywiczne nadanie (realnej) funkcji gospodarczej 3 terenom inwestycyjnym położonym w strategicznych dla miasta obszarach,
– dotarcie do ponad 1 mln odbiorców z informacją o dostępnych 21,47 ha terenów inwestycyjnych,
– opracowanie 7750 szt. materiałów promocyjnych,
– zapewnienie dobrej klasy materiałów informacyjnych na spotkania z inwestorami,
– podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miasta w oczach inwestorów,
– podniesienie poziomu absorpcji funduszy UE,
– umożliwienie realizacji projektu, która bez dofinansowania byłaby znacząco odłożona w czasie lub wręcz zaniechana,
– możliwość utworzenia nowych miejsc pracy,
– obniżenie kosztów poszukiwań terenów inwestycyjnych,
– podanie wszystkich niezbędnych informacji o terenie inwestycyjnym w jednym dokumencie,
– przekazanie podstawowych informacji o terenach inwestycyjnych w 3 językach.

         

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013