Jednogłośnie Radni Rady Miasta przyjęli uchwałę w sprawie  regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków oraz szczegółowy sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie Zdrój.

Przyjęcie uchwały było głównym punktem obrad zwołanej na 23 marca sesji nadzwyczajnej. Z wnioskiem o zwołanie sesji wystąpił prezydent miasta Marian Janecki.