Władze miasta i Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A zawarły aneks do porozumienia, na mocy którego zostaną uruchomione od 1 września nowe klasy o profilu górniczym. Aneks stanowi rozszerzenie współpracy związanej w 2007 roku.

Zgodnie z aneksem w Technikum nr 4 w Zespole Szkół nr 6 zostanie uruchomiony oddział o kierunku kształcenia technik elektryk oraz oddział o kierunku kształcenia technik górnictwa podziemnego. Oba oddziały obejmą po 32 uczniów.
Natomiast w Zespole Szkół Zawodowych zostaną utworzone trzy odziały o kierunku kształcenia górnik eksploatacji podziemnej (100 uczniów), jeden oddział o kierunku kształcenia ślusarz (32 uczniów) oraz jeden oddział o kierunku kształcenia elektryk (32 uczniów).

Przypomnijmy, że zgodnie z porozumieniem JSW S.A. udostępni nieodpłatnie dla Centrum Kształcenia Praktycznego, które organizuje zajęcia dla uczniów szkół, sztolnię na terenie KWK Pniówek, w celu prowadzenia praktyk zawodowych oraz zapewni uczniom odbywającym praktykę w sztolni możliwość korzystania z szatni i łaźni kopalnianej.
Ponadto spółka zobowiązuje się do zatrudnienia po zakończeniu nauki absolwentów, wytypowanych przez dyrekcję szkół przy współudziale spółki, przy czym absolwentom kończącym naukę przed 1 stycznia 2011 roku spółka zapewnia zatrudnienie w pierwszej kolejności, po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministra Gospodarki oraz zgody Rady Nadzorczej spółki.

Dzięki podpisanemu aneksowi zastał rozszerzony krąg uczniów, którzy po zakończeniu nauki mają zapewnioną pracę. Dziś, w dobie kryzysu, świadomość, że obrany kierunek kształcenia daje pewność pracy w przyszłości jest bardzo ważna, stąd działania ze strony miasta – podkreśla Marian Janecki, prezydent miasta.