Sprawom bieżącym poświęcona była 38. sesja zwyczajna Rady Miasta Jastrzębie Zdrój. Przyjmując uchwałę w sprawie zmian budżetu miasta, radni wyrazili zgodę i zapewnili środki na realizację nowych zadań.

I tak miasto dofinansuje w kwocie 40 tys. zł zakup samochodów służbowych nieoznakowanych dla Komendy Miejskiej Policji. Ponadto 2 mln zł przeznaczone zostały na budowę kompleksu boisk w sąsiedztwie ZS nr 2. W ramach tego zadania planuje się wykonanie boiska do piłki nożnej, boiska wielofunkcyjnego z przeznaczeniem do koszykówki i siatkówki, przygotowanie zaplecza i zagospodarowanie terenu. Zwiększono także limit wydatków na przebudowę ul. Świerczewskiego (pętla autobusowa) o kwotę 350 000 zł, co umożliwi zrealizowanie zadania w tym roku. W efekcie zwiększenia na ten cel przeznaczone zostanie 750 tys.

Radni zadecydowali również o udzieleniu pożyczki w wysokości 90 tys. zł Klubowi Sportowemu ‚Jastrzębie Borynia’ na sfinansowanie realizacji działań skierowanych do młodzieży pn. ‚Siatkarska młodzieżowa Interliga 2009’.
 
Ponadto Rada Miasta przyjęła uchwały w sprawie:
– ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno – obsługowych w Szkole Podstawowej nr 5 w Jastrzębiu Zdroju oraz ustalenia wartości jednego punktu w złotych,
-określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Jastrzębie Zdrój na rok 2009,
– wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych,
– wyrażenia zgody na zamianę prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych bez obowiązku dokonywania dopłat,
–  wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy  ul. Pszczyńskiej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie Zdrój na rzecz użytkownika wieczystego,
– wydzierżawienia lub wynajęcia na okres 4 miesięcy lokali użytkowych usytuowanych w pawilonach usługowo – handlowych stanowiących własność Miasta Jastrzębie Zdrój,
– zawarcia aneksu do Porozumienia RK-W2236/186/2003 z dnia 11 czerwca 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. Z 2003 r. Nr 58, poz. 1820) z Międzygminnym Związkiem Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w części sołectwa Gogołowa w Gminie Mszana i części sołectwa Gołkowice w Gminie Godów,
– zmiany uchwały Nr XXXVI/504/2009 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminów targowisk w Jastrzębiu Zdroju,
– komercjalizacji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Jastrzębiu Zdroju,
– utworzenia obwodów głosowania w Zakładzie Karnym i w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r., 
– zmieniająca załącznik do uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Sesji Rady Miasta na I półrocze 2009 r.
– pokrycia akcji w celu podwyższenia kapitału założycielskiego Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Jastrzębiu Zdrój

Radni nie podjęli natomiast uchwały w sprawie zatwierdzenia ‚Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującej na terenie Miasta Jastrzębie Zdrój, Gmin Mszana i Godów na okres od dnia 01.05.2009r. do dnia 30.04.2010r.’, zaś z porządku obrad została zdjęta uchwała w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Jastrzębie Zdrój.