Wydział Obywatelski Urzędu Miasta informuje, że od 31 marca obowiązywać będą niektóre ze zmian znowelizowanej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z 2 lipca 2004 roku.

Część wprowadzonych zmian zacznie obowiązywać od 1 lipca 2011, ale niektóre właśnie od 31 marca br.
 
I tak :
Od 31 marca przedsiębiorca w urzędzie miasta złoży zintegrowany formularz, w którym znajdą się dane potrzebne dla Urzędu Skarbowego, GUS, ZUS, czy KRUS. Wniosek o wpis do ewidencji liczy 2 strony. Jeżeli przedsiębiorca będzie prowadził więcej niż 10 rodzajów działalności (zgodnie z PKD 2007), to dodatkowo wypełnia formularz EDG – RD a jeżeli będzie miał więcej niż 1 miejsce wykonywania działalności gospodarczej, to wypełnia formularze EDG – MW. Obowiązkowe przy wpisie jest także wypełnienie formularza EDG – RB (informacja o posiadanych rachunkach bankowych). Druki opracowuje Ministerstwo Gospodarki, wraz z instrukcją ich wypełnienia.

Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą już w dniu złożenia wniosku o wpis (o ile działalność ta nie jest objęta zezwoleniem, koncesją, licencją, wpisem w rejestrze działalności regulowanej). 

Przedsiębiorca może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej o ile nie zatrudnia pracowników. Okres zawieszenia rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku (ale nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku) i trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu.

Wniosek o wpis oraz zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nie podlega opłacie.

Wniosek o wpis składa się osobiście może być także przesłany do Urzędu listem poleconym, z tym że własnoręczność podpisu musi być poświadczona przez notariusza. Można też złożyć go w wersji elektronicznej, podpisany podpisem elektronicznym.