Nadzwyczajna sesja Rady Miasta, którą zwołano na wniosek prezydenta miasta 8 kwietnia, została przerwana, a jej dokończenie nastąpi 23 kwietnia. Podczas posiedzenia radni mieli głosować uchwałę w sprawie zmian budżetu miasta Jastrzębie Zdrój na 2009 rok.

Zmiany budżetu dotyczą finansowania hali widowiskowo-sportowej. Ze względu na dużą ilość pytań, radni złożyli wniosek o przerwanie sesji i dokończenie jej za dwa tygodnie.

Przypomnijmy: w styczniu 2009 roku został ogłoszony przetarg na modernizację i nadbudowę hali. Na realizację tego zadania zostało złożonych pięć ofert. Oferta najtańsza opiewała na kwotę 32 501 870 zł, zaś najdroższa – 42 904 200 zł, przy czym wartość kosztorysu inwestorskiego sporządzonego w sierpniu 2008 roku wynosiła 26 888 674 zł.
Cztery oferty spośród pięciu złożonych sporządzone były niezgodnie ze specyfikacją, ponadto wartość wszystkich ofert przewyższała znacznie wartość zabezpieczonych w budżecie miasta środków finansowych przewidzianych na to zadanie. W związku z powyższym 25 marca przetarg unieważniono.
Zgodnie z wykonanym aktualnie kosztorysem inwestorskim koszt zadania wynosi 36 872 519 zł. Wzrost kosztorysu inwestorskiego spowodowany jest aktualną sytuacją gospodarczą, tj. wzrostem kursu euro, kosztów robocizny i energii. W wyniku zaproponowanych zmian budżetowych na realizację inwestycji zostaną zabezpieczone dodatkowo środki w wysokości 8 748 111 zł, a planowane do poniesienia nakłady w latach 2009-2011 wyniosą 37 292 811 zł.
Przypomnijmy, że na zadanie to pozyskano także środki unijne w wysokości 11 320 000 zł. Przewiduje się również dofinansowanie zadania ze środków Ministerstwa Sportu w wysokości 2,25 mln zł.
Podjęcie uchwały pozwoli na ogłoszenie nowego przetargu z terminem zakończenia realizacji przypadającym w pierwszym kwartale 2011 r.