Złożony przez Urząd Miasta  projekt pt. ‚Aktywność popłaca – wsparcie szkoleniowo-doradcze osób pozostających bez zatrudnienia w Jastrzębiu Zdroju’ przeszedł pozytywnie ocenę formalną i został przekazany do oceny merytorycznej. Wniosek ten ubiega się o 100% dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Podziałanie 6.1.1. Całkowita wartość projektu to 442 380 zł.

Głównym celem projektu jest podniesienie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia poprzez zwiększenie ich motywacji do pracy i kwalifikacji zawodowych. Projekt powstał w odpowiedzi na potrzeby osób pozostających bez zatrudnienia o niskich lub/i zdezaktualizowanych kwalifikacjach, kompetencjach zawodowych, zwłaszcza obciążonych barierami psychologicznymi i należących do grup, które mają największe trudności z wejściem i utrzymaniem się na rynku pracy, w tym długotrwale bezrobotnych i niepełnosprawnych.

Projektem ma zostać objętych 70 uczestników z Jastrzębia Zdroju, w tym:
 – kobiety, zwłaszcza powracające lub wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci – 35 uczestników,
– osoby po ukończeniu 45 roku życia – 30 uczestników,
 – osoby niepełnosprawne – 5 uczestników.
W ramach projektu zostanie przeprowadzony cykl szkoleń. Ponadto uczestnicy będą mogli skorzystać z porad psychologa i doradcy zawodowego.

Przewiduje się realizację szkoleń w zakresie:
– profesjonalna kosmetyka ze stylizacją paznokci,
– florystyka wraz z obsługą kas fiskalnych,
– barman-kalner,
– przedstawiciel handlowy,
– kadry i płace,
– grafik komputerowy,
– operator kamery cyfrowej.

Szkolenia obejmą łącznie 200 godzin wykładów teoretycznych i zajęć praktycznych.