Urząd Miasta informuje, że trwa;rekrutacja uczestników do projektu; pn. ‚Rozwiń swoje możliwości – wsparcie szkoleniowo-doradcze osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarze Jastrzębia Zdroju’.

Przedsięwzięcie to, dofinansowane w całości z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa, realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach poddziałania 7.2.1 – aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Uczestnicy projektu to osoby pozostające bez zatrudnienia, które mogą być (ale nie muszą) zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy, zameldowane w Jastrzębiu Zdroju.

Uczestnicy projektu muszą należeć do jednej z następujących grup:
– osób powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich/wychowawczych,
– osób niepełnosprawnych,
– osób po zwolnieniu z zakładu karnego lub innych jednostek penitencjarnych (maksymalnie do 12 miesięcy od jego opuszczenia),
– młodzieży 15-25 lat zagrożonej wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu zostaną zorganizowane bezpłatne szkolenia zawodowe oraz miękkie do wyboru.; Planuje się, że szkolenia rozpoczną się w maju 2009r.
Uczestnicy projektu będą mieć możliwość skorzystania z indywidualnej pomocy psychologa oraz doradcy zawodowego.

Deklaracje uczestnictwa oraz inne dokumenty kwalifikujące uczestnika do udziału w szkoleniu są zamieszczone poniżej oraz do pobrania w Biurze Projektu:;
Wydział Polityki Gospodarczej i Promocji
budynek A, III Piętro, pokój 321,
telefony: (032) 4785127, (032) 4785126
e-mail: projekt.efs@um.jastrzebie.pl, unia@um.jastrzebie.pl
;www.jastrzebie.pl/projekt_efs.html

Wykaz szkoleń;;- do pobrania

Wykaz dokumentów dla osób powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich/wychowawczych – do pobrania
deklaracja
wykaz dokumentów
oświadczenie o przetwarzaniu danych

Wykaz dokumentów dla osób niepełnosprawnych – do pobrania,
deklaracja
wykaz dokumentów
oświadczenie o przetwarzaniu danych;

Wykaz dokumentów dla osób po zwolnieniu z zakładu karnego lub innych jednostek penitencjarnych (maksymalnie do 12 miesięcy od jego opuszczenia) – do pobrania
deklaracja
wykaz dokumentów
oświadczenie o przetwarzaniu danych

Wykaz dokumentów dla młodzieży 15-25 lat zagrożonej wykluczeniem społecznym – do pobrania
deklaracja
wykaz dokumentów
oświadcznie o przetwarzaniu danych

Więcej informacji o Europejskim Funduszu Społecznym znajduje się na stronie www.efs.gov.pl

;; ; ; ;;

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Budżetu Państwa

Człowiek – najlepsza inwestycja