Dwie sesje Rady Miasta odbędą się w najbliższy czwartek, 23 kwietnia. O godzinie 8.00 nastąpi dokończenie sesji nadzwyczajnej, podczas której rozpatrywana będzie uchwała w sprawie zmian budżetu miasta Jastrzębie Zdrój na 2009 rok, natomiast o godzinie 9.00 rozpocznie się sesja zwyczajna.

Przypomnijmy, że zmiany budżetu dotyczyć będą finansowania hali widowiskowo-sportowej. 8 kwietnia miała miejsce sesja nadzwyczajna, podczas której – ze względu na dużą ilość pytań – radni złożyli wniosek o przerwanie obrad i dokończenie ich 23 kwietnia.

Porządek obrad sesji zwyczajnej:

1. Otwarcie XLI sesji zwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołów z XXXVIII i XXXIX sesji Rady Miasta.
3. Wybór komisji uchwał i wniosków.
4. Zgłaszanie interpelacji.
5. Informacja przewodniczącej Rady Miasta.
6. Informacja prezydenta miasta.
7. Informacja prezydenta miasta o realizacji uchwał Rady Miasta Jastrzębie Zdrój podjętych w 2008 roku.
8. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Jastrzębie Zdrój za 2008 rok – udzielenie absolutorium.
– sprawozdanie prezydenta miasta,
– opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Jastrzębie Zdrój,
– koreferat komisji skarbu,
– wniosek komisji rewizyjnej,
– opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku komisji rewizyjnej,
– wystąpienia klubowe,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały w sprawie absolutorium za 2008 rok dla Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój.

9. Podjęcie uchwał w sprawach bieżących zgodnie z wykazem.
10. Zatwierdzenie wniosków komisji Rady Miasta.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Zakończenie obrad sesji.