Jednogłośnie radni przyjęli uchwałę w sprawie zmian budżetu miasta Jastrzębie Zdrój na 2009 rok. Zmiany te dotyczą finansowania hali widowiskowo-sportowej.

Nadzwyczajna sesja, podczas której głosowano uchwałę, odbyła się 23 kwietnia. Przypomnijmy, że było to dokończenie posiedzenia zwołanego 8 kwietnia. Wówczas, ze względu na dużą ilość pytań, radni złożyli wniosek o przerwanie obrad i dokończenie ich za dwa tygodnie.

W styczniu 2009 roku został ogłoszony przetarg na modernizację i nadbudowę hali. Na realizację tego zadania zostało złożonych pięć ofert. Oferta najtańsza opiewała na kwotę 32 501 870 zł, zaś najdroższa – 42 904 200 zł, przy czym wartość kosztorysu inwestorskiego sporządzonego w sierpniu 2008 roku wynosiła 26 888 674 zł. Cztery oferty spośród pięciu złożonych sporządzone były niezgodnie ze specyfikacją, ponadto wartość wszystkich ofert przewyższała znacznie wartość zabezpieczonych w budżecie miasta środków finansowych przewidzianych na to zadanie. W związku z powyższym 25 marca przetarg unieważniono. Zgodnie z wykonanym aktualnie kosztorysem inwestorskim koszt zadania wynosi 36 872 519 zł. Wzrost kosztorysu inwestorskiego spowodowany jest aktualną sytuacją gospodarczą, tj. wzrostem kursu euro, kosztów robocizny i energii. W wyniku zaproponowanych zmian budżetowych na realizację inwestycji zostaną zabezpieczone dodatkowo środki w wysokości 8 748 111 zł, a planowane do poniesienia nakłady w latach 2009-2011 wyniosą 37 292 811 zł. Na zadanie to pozyskano także środki unijne w wysokości 11 320 000 zł. Przewiduje się również dofinansowanie zadania ze środków Ministerstwa Sportu w wysokości 2,25 mln zł. Podjęcie uchwały pozwoli na ogłoszenie nowego przetargu z terminem zakończenia realizacji przypadającym w pierwszym kwartale 2011 r.