Radni udzielili prezydentowi miasta Marianowi Janeckiemu absolutorium z wykonania budżetu za 2008 rok. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt nie był przeciw, a 6 osób wstrzymało się od głosu.

Sesja zwyczajna Rady Miasta, podczas której rozpatrywano uchwałę w spawie udzielenia prezydentowi absolutorium, odbyła się 23 kwietnia. Pozytywne opinie zarówno o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój sprawozdaniu z wykonania budżetu, jak i o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia prezydentowi absolutorium wydała Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach.

Ubiegłoroczny budżet został uchwalony 20 grudnia 2007 roku w wysokości 246 mln zł po stronie dochodów i 261 mln zł po stronie wydatków. Deficyt wyniósł 15 mln zł i planowano go pokryć kredytem. Pozostałe przychody w wysokości prawie 17 mln zł zaplanowano na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych. W trakcie realizacji plan dochodów wzrósł do kwoty 256 mln zł, a deficyt zmalał do kwoty 5 mln zł. Początkowy plan przychodów zmniejszył się o 10 mln zł. Zmiany przychodów polegały na zmniejszeniu kredytu o 23 mln zł i wprowadzeniu dodatkowego planu wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości prawie 13 mln zł.

Dochody budżetu miasta wykonane zostały o 12% powyżej planu, tj. w kwocie 288 mln zł, z której prawie 64% stanowiły dochody własne, ponad 26% subwencja, a różnego rodzaju dotacje około 10%. Ponadplanowe dochody osiągnięto w grupie dochodów własnych, w tym głównie z podatków.

Wydatki miasta zrealizowane zostały w ponad 95%, przy czym na wydatki bieżące przeznaczone 92%, a na wydatki o charakterze majątkowym 8% ogólnego wykonania.

Dobra sytuacja finansowa miasta, związana z wysoką dynamiką wzrostu dochodów o charakterze podatkowym oraz niepełna realizacja wydatków, spowodowały, że 2008 rok zamknął się ponad 39 mln nadwyżką budżetową. Nie było również potrzeby zaciągania kredytu komercyjnego na inwestycje, co w konsekwencji zmniejszyło zadłużenie miasta o prawie 34%. Zaciągnięte zobowiązania finansowe na koniec 2008 roku były niższe niż początkowo planowano o około 25 mln zł i osiągnęły ostatecznie poziom niewiele ponad 11% w stosunku do zrealizowanych dochodów.

W trakcie sesji podjęto również uchwały w sprawach:
– zmian budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2009 rok,
– zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu Zdroju za rok 2008,
– zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2008 rok,
– zmian w zestawieniu przychodów i wydatków na 2009 rok gminnego i powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
– wyrażenia zgody na przystąpienie przez Miasto Jastrzębie Zdrój do projektu pod nazwą ‚Przedszkolaki Przyszłością Naszej Gminy’ w ramach Poddziałania 9.1.1. ‚Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej’, Priorytetu IX – ‚Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach’, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
– wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta przez Marketing Trade Service z Piaseczna,
– ustanowienia stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym.
Z porządku obrad wycofano uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Dębina, stanowiącej własność Miasta Jastrzębie Zdrój.