Rozpoczęły się egzaminy maturalne. W tym roku w Jastrzębiu Zdroju przystąpiło do nich 1031 absolwentów szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży oraz 74 absolwentów szkół dla dorosłych.

Część pisemna egzaminów będzie trwała przez trzy tygodnie. Każdy maturzysta obowiązkowo będzie pisał egzamin z języka polskiego, języka obcego nowożytnego oraz do wyboru egzamin z biologii, chemii, fizyki i astronomii, historii, geografii, historii muzyki, historii sztuki, matematyki, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o tańcu, filozofii, informatyki, języka łacińskiego i kultury antycznej. Ponadto uczeń może dodatkowo wybrać 1-3 przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym, przy czym muszą to być przedmioty inne niż wybrane jako obowiązkowe. I tak maturzysta może zdawać: biologię, chemię,  fizykę i astronomię,  geografię, historię, historię muzyki,  historię sztuki,  informatykę,  język łaciński i kulturę antyczną,  język obcy nowożytny (inny niż wybrany jako obowiązkowy), matematykę,  wiedzę o społeczeństwie,  wiedzę o tańcu  lub filozofię.

Ta cześć egzaminów oceniana jest przez egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Część ustna egzaminu będzie przeprowadzana od 4 do 29 maja według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych. Uczniowie obowiązkowo zdają język polski oraz  język obcy nowożytny.
Ocena części ustnej następuje w szkole i jest dokonywana przez przedmiotowy zespół egzaminacyjny.

Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego i sprawdza wiadomości i umiejętności, ustalone w *standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu maturalnego*, zawartych w Załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (Dz. U. z 2001 r. Nr 92, poz. 1020 z późn. zm.)