Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach serdecznie zaprasza do udziału w projekcie pn. ‚Młodzi kontra Śląski Rynek Pracy’.

Jeżeli jesteś:
‚ mieszkańcem województwa śląskiego
‚ osobą bezrobotną
‚ nie ukończyłeś/łaś 25 lat
to ten projekt jest właśnie dla Ciebie!

Nie zwlekaj i zgłoś się – czekamy na Ciebie

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 240 bezrobotnych osób poniżej 25 roku życia, opierająca się w głównej mierze o staże oraz możliwość założenia własnej działalności gospodarczej, w tym:
‚ poprawa atrakcyjności młodzie ży na śląskim rynku pracy, w wyniku wzmocnienia ich pewności i umiejętności poruszania się po nim:
  – umiejętność sprzedania swojej osoby potencjalnemu pracodawcy,
  – docenienie własnego potencjału oraz siły przebicia,
  – nabycie umiejętności poprawnego tworzenia dokumentów (CV),
  – znajomość Prawa Pracy – polityki zatrudnienia
‚ Zmiana myślenia uczestników w stosunku do alternatywnych form zatrudnienia,
‚ Promocja przedsiębiorczości wśród uczestników,
‚ Umożliwienie nawiązania bezpośredniego kontaktu między uczestnikami a potencjalnym pracodawcą,
‚ Określenie predyspozycji zawodowych uczestników.

Projekt obejmuje następujące BEZPŁATNE formy wsparcia:
‚ Doradztwo zawodowe – Każdy z uczestników odbędzie spotkanie z doradcą zawodowym, które pozwoli określić jego predyspozycje zawodowe, a tym samym stworzy indywidualną
ścieżkę kariery, którą Beneficjent będzie mógł wykorzystać w swojej przyszłości zawodowej.
‚ Cykl szkoleń – Szkolenia będą się odbywały w siedzibie Izby. Każde z nich obejmie 5 modułów tematycznych:
  – umiejętności miękkie: autoprezentacja, negocjacje,
  – tworzenie dokumentów aplikacyjnych,
  – techniki aktywnego poszukiwania pracy,
  – zakładanie własnej działalności gospodarczej,
  – prawo pracy.

Ponadto każdy z uczestników projektu odbędzie staż w wybranej firmie województwa śląskiego bi otrzyma stypendium.
Powyższe formy wsparcia stanowią integralną część projektu.

Uczestnikami projektu mogą być osoby bezrobotne pomiędzy 18 a 25 rokiem  życia (w tym osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy), które
‚ Zakończyły naukę i posiadają wykształcenie wyższe, średnie lub zasadnicze zawodowe,
‚ Uczą się w trybie zaocznym, wieczorowym lub eksternistycznym,
‚ Nie wykonują innej pracy zarobkowej (na podstawie powołania, wyboru, mianowania,
spółdzielczej umowy o pracę oraz umów cywilno-prawnych, itp.),

Projekt realizowany jest na terenie województwa śląskiego, w okresie od marca 2009r. do lutego 2011r. Obejmuje on 4 edycje, w ramach których realizowane będą przewidziane formy wsparcia.
Każdy z uczestników otrzymuje zaświadczenie o udziale w projekcie.
Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych specjalistów o najwyższych kwalifikacjach.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Projektu:
Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
ul. Opolska 15, 40-084 Katowice
Tel. (032) 35-111-99, 781-49-97 Faks (032) 35-111-86
e-mail: mlodzi@rig.katowice.pl
www.mlodzikontra.pl

Człowiek – najlepsza inwestycja

         

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego