Ponad 29 tys. zł przyznano organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

Pieniądze otrzymają:

– Stowarzyszenie Jastrzębskich Amazonek AMAZONKI na prowadzenie rehabilitacji poprzez gimnastykę leczniczą i masaże miejsc z objawami degeneracji tkanek, psychoterapii i rehabilitacji społecznej, dla kobiet po mastektomii – przyznana kwota dotacji 4620,00 zł.

– Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło w Jastrzębiu Zdroju na prowadzenie poradnictwa rehabilitacyjnego dla niewidomych i szczątkowo widzących, w zakresie wykonywania czynności metodami bezwzrokowymi, poruszania się z białą laską, poprawy kondycji zdrowotnej inwalidów wzroku, działania psychoterapeutyczne, zajęcia edukacyjne z obsługi internetu – przyznana kwota dotacji 5350,00 zł.

– Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa ‚BURY MIŚ’ na prowadzenie zajęć terapeutycznych dla grup osób niepełnosprawnych intelektualnie w zakresie: psychoterapii, choreoterapii, muzykoterapii, usprawnienia ruchowego artterapii – przyznana kwota dotacji 9490,00 zł.

– Towarzystwo Wspierania Dzieci i Młodzieży ‚Sprawni Inaczej’ na prowadzenie zajęć terapeutycznych dla grup osób niepełnosprawnych intelektualnie w zakresie: psychoterapii, choreoterapii, muzykoterapii, usprawnienia ruchowego artterapii – przyznana kwota dotacji 5800,00 zł.

– Stowarzyszenie Dializowanych NEPHROS na integrację środowiska osób dializowanych i po przeszczepie nerki, podnoszenie standardu dializ,  kampanię informacyjną dotyczącą leczenia chorób nerek i propagowanie tematyki przeszczepów narządów – przyznana kwota dotacji 4200,00 zł.

Wszystkie oferty spełniały wymagania zawarte w ogłoszonym konkursie i w ustawie z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.