W czwartek, 28 maja, radni spotkali się na XLII sesji zwyczajnej Rady Miasta. Podczas posiedzenia rozpatrzono kilkanaście projektów uchwał.

Radni przyjęli uchwały w sprawach:

– zmian budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2009 rok,
– ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Jastrzębie Zdrój,
– utworzenia Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu Zdroju, ul. Piastów 15,
– udzielenia dotacji z budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój z przeznaczeniem na realizowane w roku 2009 prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Jastrzębie Zdrój, nie stanowiących jej własności,
– wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu samodzielnych lokali użytkowych położonych w budynku przychodni zdrowia przy ul. Kościuszki 1, stanowiących własność Miasta Jastrzębie Zdrój,
– wyrażenia zgody na nabycie od osoby fizycznej na rzecz Miasta Jastrzębie Zdrój, udziału w wysokości 206/10000 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej będącej własnością Miasta Jastrzębie Zdrój położonej na os. 1000 – lecia,
– wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Jastrzębie Zdrój, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej przy ul. Opolskiej (dz. 375/6),
– wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Jastrzębie Zdrój, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej przy ul. Opolskiej (dz. 375/7),
– wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Wielkopolskiej , stanowiącej własność Miasta Jastrzębie Zdrój na rzecz użytkownika wieczystego,
– wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy Alei Piłsudskiego stanowiącej własność Miasta na rzecz użytkowników wieczystych,
– wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezbudowanej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie Zdrój położonej przy ul. 1 Maja,
– wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Jastrzębie Zdrój, położonej przy ul. Boża Góra Prawa
przyjęcia ‚Strategii Rozwoju Miasta Jastrzębie Zdrój do 2015 roku’,
regulaminu Straży Miejskiej w Jastrzębiu Zdroju,
– wystąpienia z apelem o uchwalenie ustawy usuwającej z publicznego życia komunistycznych patronów ulic i placów,
– przyjęcia Statutu Miasta Jastrzębie Zdrój,
– zamiaru utworzenia Zespołu Szkół nr 13 w Jastrzębiu Zdroju.

Rada Miasta nie przyjęła uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Dębina, stanowiącej własność Miasta Jastrzębie Zdrój, natomiast wycofana została uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi.

Galeria zdjęć