5 czerwca w Urzędzie Miasta odbyła konferencja zorganizowana przez Straż Miejską, której głównym celem było zainicjowanie budowania programu ‚Bezpieczna i Przyjazna Szkoła’ oraz opracowanie wspólnych metod działania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkole i poza nią.

Z zaproszonych gości głos zabrali m.in.: przedstawiciele policji, sądu, kuratorium oświaty, jastrzębskich szkół, organizacji pozarządowych, zarządów osiedli.

Do ważniejszych wniosków po tym spotkaniu z pewnością można zaliczyć:
– potrzebę powszechnej edukacji od przedszkola do szkoły średniej w zakresie ogólno pojętego bezpieczeństwa: bezpiecznych postaw, kształtowania postaw potępiających przemoc;
– stworzenie dogodnych warunków do spokojnej nauki, zamieszkania, zabawy – uprawiania sportowego stylu życia, aktywnego wypoczynku w środowisku szkolnym w czasie zajęć szkolnych, jak też po lekcjach, w czasie wolnym;
– upowszechnianie procedur – metod współpracy szkół z sądem, policją, strażą miejską, samorządem i innymi podmiotami w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży;
– zaktywizowanie wszystkich podmiotów, ludzi, organizacji młodzieżowych, a także wspólnot lokalnych na rzecz budowania bezpieczeństwa dzieci i młodzieży;
– podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do rodziców, opiekunów na temat występujących zagrożeń;
– wspieranie szkół i placówek oświatowych i innych w zakresie tworzenia warunków zagospodarowania czasu wolnego dzieciom i młodzieży.