Prezydent Miasta zaprasza do składania ofert na wspieranie zadań w dziedzinie edukacji. Na realizację zadania przeznaczono kwotę 10 450,00 zł. Oferty można składać do 13 lipca 2009.

Oferty mogą być składane przez:
1. organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 z 2003r. poz. 873 z późn. zmianami),
2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
4. jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

Zadanie powinno być realizowane poprzez:
1. organizowanie konkursów tematycznych, festiwali, przeglądów wystaw, warsztatów, konferencji, seminariów, szkoleń oraz innych imprez, których organizacja może mieć istotne znaczenie dla wspomagania rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży,
2. organizację zajęć pozaszkolnych wspomagających rozwój i uzdolnienia dzieci i młodzieży poprzez: zajęcia umuzykalniające, zajęcia plastyczne, zajęcia turystyczno-rekreacyjne.

– Zarządzenie nr Or.IV. 0151-192/2009 Prezydenta Miasta w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych Miasta Jastrzębie Zdrój w dziedzinie edukacji publicznej na rok 2009.
– wzór oferty
– wzór umowy
– wzór sprawozdania