W czwartek, 18 czerwca, radni spotkają się na XLIII sesji zwyczajnej. Posiedzenie rozpocznie się o godzinie 9.00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie XLIII Sesji zwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Miasta.
3. Wybór Komisji uchwał i wniosków.
4. Zgłaszanie interpelacji.
5. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta.
6. Informacja Prezydenta Miasta.
7. Informacja Prezydenta Miasta z realizacji uchwał Rady Miasta Jastrzębie Zdrój podjętych w I kwartale 2009 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawach bieżących zgodnie z wykazem.
9. Zatwierdzenie wniosków Komisji Rady Miasta.
10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli w zakresie:
zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2008, realizacji zadania pt. ‚Dożywanie dzieci w jastrzębskich placówkach szkolnych  w roku 2008/2009’.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Zakończenie obrad Sesji.