W czwartek, 18 czerwca, radni spotkali się na XLIII sesji zwyczajnej Rady Miasta Jastrzębie Zdrój.

Podczas posiedzenia radni przyjęli uchwały w sprawach:
– wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości od osoby fizycznej prawa własności nieruchomości gruntowej,
– wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Jastrzębie Zdrój, położonych przy ul. Powstańców Śląskich,
– rozpatrzenia skargi,
– uchwalenia ramowego planu pracy Sesji Rady Miasta na II półrocze 2009 r.,
– zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miasta na II półrocze 2009 r.
– utworzenia Zespołu Szkół Nr 13 w Jastrzębiu Zdroju,
– zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Jastrzębiu Zdroju,
– nadania imienia Gimnazjum Nr 8 w Jastrzębiu Zdroju,
– umorzenia należności budżetowych.

Nie została przyjęta uchwała w sprawie zmian budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2009 rok, natomiast z porządku obrad wycofano uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/155/2007 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 13 września 2007 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2008 – 2012.