Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. i Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. z Bytomia, wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Kopex, 30 lipca br. podpisały umowę na wykonanie rury szybowej oraz dwustronnego wlotu szybowego szybu 1 Bzie w JSW S.A. KWK ‚Zofiówka’.

 Szyb ten będzie głębiony w ramach rozbudowy kopalni ‚Zofiówka’ obejmującej, udostępnienie i zagospodarowanie nowego złoża ‚Bzie-Dębina 1-Zachód’. Przetarg został rozstrzygnięty 1 lipca, a wartość kontraktu wynosi 180,5 mln złotych netto.

Złoże ‚Bzie-Dębina 1-Zachód’ to jedno z największych złóż węgla koksowego w Europie. Wielkość zalegających tam zasobów bilansowych węgla szacujemy na 600 mln ton. Dzięki udostępnieniu i zagospodarowaniu nowego złoża żywotność kopalni ‚Zofiówka’ zostanie przedłużona co najmniej do 2070r. – podkreśla Jarosław Zagórowski, Prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Udostępnienie złoża ‚Bzie-Dębina 1 – Zachód’ od strony wyrobisk pola macierzystego kopalni ‚Zofiówka’ oparte zostało na wykonaniu upadowej taśmowej i upadowej taśmowej równoległej, o długości 1950m każda, z nachyleniem 7 w kierunku południowym, do złoża ‚Bzie-Dębina 1 – Zachód’. Wyrobiska te aktualnie są drążone.
Na realizację zadania, polegającego na zgłębieniu szybu o średnicy 8 m i głębokości 1164 m doprowadzającego świeże powietrze do nowego rejonu kopalni oraz służącego do transportu materiałów i załogi, Przedsiębiorstwo Budowy Szybów ma 4 lata. Tak więc szyb będzie gotowy w połowie 2013 roku.

Pierwsza tona węgla zostanie wydobyta z nowego pola w 2018 roku, a w 2022 roku wydobycie węgla koksowego osiągnie poziom 6500 ton na dobę. W dalszej perspektywie planowany jest wzrost wydobycia ze złoża ‚Bzie-Dębina 1-Zachód’ do 12 tysięcy ton na dobę.
Budowa szybu 1 Bzie jest jedną z największych inwestycji w polskim górnictwie od ponad 20 lat.

Planowana wielkość nakładów inwestycyjnych do 2018r., koniecznych do uruchomienia wydobycia z obszaru nowego złoża określona została w wysokości ok 1,1 mld zł.
Nakłady inwestycyjne do roku 2030 tj. do osiągnięcia docelowego wydobycia oszacowane zostały na ok. 2,1 mld zł.
W sąsiedztwie szybu 1 Bzie na obszarze około 13 ha w latach 2013-2018 planowana jest budowa niezbędnej infrastruktury obejmującej między innymi budynek administracyjno-socjalny, stację odmetanowania, rozdzielnie, obiekty systemu klimatyzacji, obiekty zaplecza warsztatowego, kotłownię oraz place i drogi komunikacji wewnętrznej. 

 inf. JSW S.A