Urząd Miasta poszukuje partnerów do realizacji projektu ‚Niepełnosprawni poszukiwani – kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze osób niepełnosprawnych i ich otoczenia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.2 ‚Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej’, Poddziałanie 7.2.1 ‚Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym’.

Celem projektu jest m.in.:
‚ Promocja osób niepełnosprawnych wśród przedsiębiorców
‚ Działania wspierające otoczenie osób niepełnosprawnych
‚ Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Przy wyborze partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria:
‚ zgodność działania potencjalnego partnera z celami projektu i partnerstwa,
‚ współpraca z partnerem wiodącym w trakcie przygotowania projektu,
‚ oferowany wkład potencjalnego partnera z celami projektu i partnerstwa,
‚ doświadczenie w realizacji projektów o podobnych charakterze na obszarze Jastrzębia Zdroju,
‚ posiadanie koncepcji proponowanych działań w stosunku do grupy docelowej projektu.

Dopuszcza się możliwość wyboru kilku partnerów do wspólnej realizacji projektu.
 
Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
‚ opis (charakterystykę) oferenta wraz z podaniem obszaru działania, doświadczeń w zakresie działalności statutowej, zasobów kadrowych, możliwości techniczno-organizacyjnych oraz doświadczeń w realizacji podobnych projektów, w tym również w projektach partnerskich,
‚ odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
‚ CV osób odpowiedzialnych za realizację zadeklarowanych działań projektowych,
‚ pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli ( w przypadku gdy umowę będą podpisywały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statutem i odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego.
‚ pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prawnych, ani wobec innych podmiotów,
Dopuszcza się możliwość przedłożenia kserokopii potwierdzonych przez podmiot za zgodność z oryginałem.

Termin składania ofert: 24 sierpnia 2009 r.

Oferty należy składać w kopercie z dopiskiem : ‚Zgłoszenie Partnera do projektu: ‚Niepełnosprawni poszukiwani’ – kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze osób niepełnosprawnych i ich otoczenia’. Ofertę można złożyć osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój Al. Piłsudskiego 60 pok. 020 A, bądź przesłać pocztą, z tym, że o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do jednostki.
Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.