Na wtorek, 11 sierpnia, zwołana została nadzwyczajna sesja Rady Miasta Jastrzębie Zdrój. Posiedzenie rozpocznie się o godzinie 15.00.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji nadzwyczajnej, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Powołanie komisji uchwał i wniosków.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Jastrzębie Zdrój na 2009 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.
5. Zakończenie obrad sesji.

Potrzeba zwołania sesji nadzwyczajnej Rady Miasta Jastrzębie Zdrój wynika z konieczności podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Jastrzębie Zdrój na 2009 r. W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nr 70 ‚Adaptacja i rozbudowa budynku dla potrzeb OPS’ wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych nieujętych w dokumentacji i kosztorysie ofertowym, a limitujących prawidłowe wykonanie prowadzonych zgodnie z umową. Prace te wynikają z przepisów branżowych i rozporządzeń do prawa budowlanego, warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a ich niewykonanie wiąże się z zagrożeniem nieuzyskania pozytywnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. W związku z powyższym konieczne jest zabezpieczenie dodatkowych środków w wysokości 241 000 zł, celem zakończenia prac na obiekcie.

Rozpatrywana też będzie uchwała w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Podjęcie tej uchwały ma na celu wsparcie finansowe, które stanowić będzie konkretną pomoc materialną dla jastrzębskich klubów sportowych.