Miasto Jastrzębie Zdrój przystąpiło do projektu pod nazwą ‚Przedszkolaki Przyszłością Naszej Gminy’ w ramach Poddziałania 9.1.1 ‚Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej’, Priorytetu IX – ‚Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach’, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Została już podpisana odpowiednia umowa w tej sprawie.

Projekt ‚Przedszkolaki Przyszłością Naszej Gminy’ przewiduje m.in. utworzenie 13 nowych oddziałów przedszkolnych. Oddziały 10-godzinne powstaną w przedszkolach nr: 4, 7, 12, 18, 26, natomiast 5-godzinne w przedszkolach nr: 3, 6, 8, 11, 13, 14, 15, 19. Całkowita wartość projektu wynosi 2 026 761,80 zł, z czego dofinansowanie sięga 1 996 360,37 zł. Pieniądze na realizację przedsięwzięcia pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, a pozostałą część stanowi wkład własny.

W sumie w tym roku do przedszkoli zostało przyjętych 2447 dzieci. Na liście rezerwowej oczekuje 336, z tego – dzięki utworzeniu kolejnych oddziałów – dla 325 będzie miejsce w przedszkolach.