Do 31 sierpnia można składać wnioski o udzielenie dotacji na 2010 rok na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Miasta.

Wnioski mogą składać właściciele lub posiadacze zabytków wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie naszego miasta.

1. Wniosek winien zawierać:
– nazwę podmiotu uprawnionego realizującego zadanie,
– wskazanie zabytku, którego dotyczy wniosek wraz z kopią decyzji o jego wpisie do rejestru oraz tytułem prawnym do użytkowania zabytku nieruchomego,
– zakres planowanych do wykonania prac, na które udzielona ma być dotacja i termin ich wykonania,
– kosztorys określonych we wniosku prac,
– określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca,
– oświadczenie o uzyskanych dotychczas środkach publicznych oraz wnioskach o udzielenie dotacji złożonych do innych jednostek sektora finansów publicznych na dofinansowanie wymienionych we wniosku prac i robót,
– wykaz prac wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat, z podaniem wysokości poniesionych wydatków,
– inne dane przybliżające celowość realizacji zadania.

2. Wzór wniosku oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.jastrzebie.pl oraz w Wydziale Kultury i Sportu UM (tel. 032-4785-117, pokój nr 206, bud. A, II piętro).

3. Wnioski należy składać w kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój (pokój 020, bud. A), do dnia 31 sierpnia 2009 r. do godz. 15.30.

— wzór wniosku —