Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miasta przedstawia zasady przyznawania stypendiów w dziedzinie kultury. Uchwały Rady Miasta z 24 kwietnia 2003r., 22 maja 2003r. oraz z 17 czerwca 2003r. regulują zasady przyznawania stypendiów w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury na rzecz miasta Jastrzębie Zdrój.

Osoba lub zespół osób ubiegający się o przyznanie stypendium może je otrzymać wyłącznie na wykonanie w ustalonym terminie określonego przedsięwzięcia. O stypendia mogą ubiegać się zarówno osoby fizyczne we własnym imieniu jak i instytucje oaz jednostki organizacyjne dla swoich kandydatów.

Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać:
1) dane osobowe (imię i nazwisko, adres, wykształcenie) kandydata (kandydatów)
2) informacje o dorobku twórczym, artystycznym, naukowym, popularyzatorskim, konserwatorskim lub innym wraz z dokumentacją,
3) program stypendium obejmujący: cel, na który ma być przeznaczone stypendium, plan pracy w okresie pobierania stypendium oraz termin jej zakończenia.

Do wniosku mogą być dołączone rekomendacje.
2. Wniosek pozostawiony będzie bez rozpatrzenia w przypadku:
1) złożenia po terminie,
2) braków formalnych.

3. Wnioski o przyznanie stypendium na rok następny należy składać w kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój (pok. 020, bud. A), Al. Piłsudskiego 60, w terminie do 30 września 2009 r.

4. Stypendia przyznaje Prezydent Miasta w oparciu o propozycje Komisji powołanej przez niego, co jest równoznaczne z zatwierdzeniem programu stypendium.

5. Wysokość stypendium przeznaczona na cały projekt nie może przekroczyć 3.000,00 zł.

6. Osoba (zespół osób), której przyznano stypendium zobowiązana jest do:
a. wykonania przyjętego programu stypendialnego,
b. przedstawienia na żądanie przyznającego stypendium wyników realizacji programu stypendialnego lub w ustalonych terminach przedstawienia okresowych sprawozdań z wykonania programu,
c. przedstawienia w ustalonym terminie sprawozdania z wykorzystania stypendium oraz wykonania programu stypendium.

7. Jeśli stypendysta nie realizuje zobowiązań określonych w pkt 6, przyznający stypendium może wstrzymać jego realizację.

8. Szczegółowe zobowiązania stron określa umowa zawarta między Prezydentem Miasta Jastrzębie Zdrój, a osobą otrzymującą stypendium.

Wzór wniosku oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.jastrzebie.pl oraz w Wydziale Kultury i Sportu UM (pok.205, bud. A), tel. 032 4785241.

>> Wniosek o przyznanie stypendium w dziedzinie kultury <<