Do 10 września można składać wnioski na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół muzycznych I stopnia.

Dofinansowanie mogą uzyskać uczniowie pochodzący z rodzin, w których dochód na członka rodziny nie przekracza kwoty 351 złotych miesięcznie, ewentualnie gry przekracza tą kwotę, a w rodzinie występuje szczególna sytuacja życiowa, np. bezrobocie, sieroctwo, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc, bezradność w sprawach opiekuńczych, potrzeba ochrony macierzyństwa, alkoholizm , itp.

Wysokość dofinansowania wynosi: do 150 zł – dla ucznia I i II klasy szkoły podstawowej oraz ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, do 170 zł – dla ucznia III klasy szkoły podstawowej oraz ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, do 280 zł – dla ucznia I klasy gimnazjum

Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

Wypełniony wniosek należy złożyć w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2009/2010.

W przypadku uczniów pochodzących z rodzin, gdzie dochód, przekracza 351 zł. do wniosku należy dołączyć uzasadnienie.