W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem nowego roku szkolnego uczniowie mogą ubiegać się o stypendium socjalne. Pomoc finansową  może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów, w szczególności gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

O stypendium szkolne można ubiegać się, jeśli spełnia się łącznie poniższe warunki:
1. Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 351 zł/ os. w rodzinie ( art. 9 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. Dz. U. nr 64 poz. 593 z późniejszymi zmianami)
Rodziną w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 rozdz. I art. 6 pkt 14 z dnia 12.03.2004 r.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. 
2. Uczeń  zamieszkuje na terenie miasta Jastrzębie Zdrój.

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi:
1. który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1280 zł (rocznie).
2. który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej (Art. 7 ust. 2 ustawy z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z późniejszymi zmianami)

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek
1. rodziców,
2. pełnoletniego ucznia,
3. dyrektora szkoły
Wnioski należy składać w terminie do 15 września br. w szkole, do której uczęszcza uczeń, a w przypadku uczniów pobierających naukę w placówkach znajdujących się poza terenem miasta, wnioski te należy złożyć w kancelarii Urzędu Miasta pok. 020A.

Stypendium wypłacane będzie w formie refundacji kosztów poniesionych na cele edukacyjne ( faktury bądź rachunki wystawione na rodzica lub pełnoletniego ucznia).
Pouczenie:
1. Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego (Art. 90 o ust. 1 ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.)
2. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego (Art. 90 o ust. 4 ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.)
3. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Art. 90 o ust. 5 ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.)
4. Na podstawie art. 233 kodeksu karnego (kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Więcej informacji na temat możliwości uzyskania pomocy materialnej można uzyskać w szkole, do której uczęszcza uczeń lub w Wydziale Edukacji pod nr tel. 0 32 47 85 131.

Do pobrania:
PIT 2c
postanowienie
wnioski o pomoc materialną
zobowiązanie i oświadczenie